Black & Decker GL546 Manual page 46

Hide thumbs

Advertisement

NORSK
Roter hodet (9) mens du utløser knappen.
x
Når hodet er i riktig posisjon, kan knappen låses på plass.
x
Merk: Hodet roterer kun i én retning.
Start og stopp
Trykk på strømbryteren (1) for å slå verktøyet på.
x
Slipp strømbryteren for å slå verktøyet av.
x
Råd for optimalt resultat
Trimming
Hold verktøyet som vist i fig. B.
x
Sving trimmeren forsiktig fra side til side.
x
Arbeid i flere omganger fra toppen av gresset hvis dette
x
er langt. Klipp lite om gangen.
Hold verktøyet i god avstand fra harde gjenstander og
x
skjøre planter.
Hvis verktøyet begynner å gå sakte, reduserer du
x
belastningen.
Kantklipping
Optimale klipperesultater oppnås for kanter som er dypere enn
50 mm.
Ikke bruk verktøyet til å lage nye kanter. Bruk en kantspade
x
når du skal lage nye kanter.
Hold verktøyet som vist i fig. C.
x
Vil du klippe tettere, vipper du litt på verktøyet.
x
Generelt
Du oppnår optimale klipperesultater hvis du bare klipper
x
tørt gress.
Vedlikehold
Verktøyet ditt er utformet for å være i drift over en lang periode
med et minimum av vedlikehold. Med riktig vedlikehold og
regelmessig rengjøring beholder verktøyet ytelsen.
Advarsel! Før alt vedlikehold må verktøyet slås av og
kontakten trekkes ut.
Rengjør luftinntaket på verktøyet regelmessig med en myk
x
børste eller en tørr klut.
Rengjør motorhuset regelmessig med en fuktig klut. Ikke
x
bruk slipende eller løsemiddelbaserte rengjøringsmidler.
Rengjør trimmertråden og spolen regelmessig ved hjelp
x
av en myk børste eller tørr klut.
Bruk en butt skrape til å fjerne gress og smuss fra
x
undersiden av vernet med jevne mellomrom.
Sette på en ny spole med trimmertråd (fig. D & E)
Du får spoler med trimmertråd fra din Black & Decker-
forhandler (kat. nr. A6441). Komplette kassetter med en spole
trimmertråd er også tilgjengelig (kat. nr. A6442).
46
Hold tappene (13) nede, og fjern spolebeskyttelsen (14)
x
fra spolehuset (15) (fig. D).
Ta den tomme spolen (16) ut av spoledekslet.
x
Fjern smuss og gress fra spoledekslet og -huset.
x
Skyv den nye spolen inn på bøssingen i spoledekslet.
x
Drei forsiktig på spolen til den sitter på plass.
Hekte av den ene enden av trimmertråden og træ den inn
x
i en av åpningene (17) (fig. E). Tråden skal stikke omtrent
9 cm ut av spoledekslet.
Løsne enden av den andre trimmertråden og træ den inn
x
i den andre åpningen. Tråden skal stikke omtrent 9 cm ut
av spoledekslet.
Sett tappene (13) på spoledekslet på linje med sporene (18)
x
i huset.
Trykk dekslet på huset til det klikker på plass.
x
Advarsel! Hvis trimmertrådene stikker ut forbi skjærekniven
(8), må de kuttes, slik at de så vidt når frem til bladet.
Surre ny tråd på en tom spole (fig. F - H)
Du kan vikle ny trimmertråd på en tom spole. Du får pakker
med trimmertråd fra din Black & Decker forhandler
(kat. nr. A6440).
Ta den tomme spolen ut av verktøyet som forklart over.
x
Fjern eventuell resterende trimmertråd fra spolen.
x
Vikle først opp den nye tråden på den øverste delen av
x
spolen:
- Mat 2 cm trimmertråd inn i ett av hullene i øvre del av
spolen, som vist.
- Surr trimmertråden opp på spolen i pilens retning.
Forsikre deg om at du vikler tråden jevnt og lagvis.
Ikke gå på kryss og tvers.
- Når den oppsurrede tråden når frem til innsparingene
(19), kutter du den.
- Fest tråden midlertidig i sporene (20) på siden av
spolen, som vist.
Gjenta fremgangsmåten ovenfor for den andre trimmertråden
x
på nedre del av spolen. Fest tråden i de ubrukte sporene (20).
Sett spolen på plass i verktøyet som forklart over. Ikke
x
glem å løsne trimmertråden fra sporene (20) der du festet
den midlertidig.
Advarsel! Pass på at du bruker riktig type trimmertråd fra
Black & Decker. Forsikre deg om at det er skjæretråd i begge
seksjoner av spolen.
Problemløsing
Hvis verktøyet ikke ser ut til å fungere som det skal, følger du
instruksjonene nedenfor. Løser ikke dette problemet, kontakter
du et autorisert Black & Decker serviceverksted.

Hide quick links:

Advertisement

loading

Table of Contents