Black & Decker GL546 Manual page 40

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
SVENSKA
Reparationer
Detta verktyg uppfyller gällande säkerhetskrav. Reparationer
ska utföras av en auktoriserad Black & Decker serviceverkstad
som använder originaldelar, annars kan användaren utsättas
för stor fara.
Elektrisk säkerhet
Eftersom verktyget är dubbelisolerat behövs ingen
jordledare. Kontrollera alltid att spänningen på nätet
överensstämmer med den spänning som finns
angiven på märkplåten.
Ytterligare säkerhetsinstruktioner för grästrimmare
Följande varningssymboler finns på verktyget:
Använd skyddsglasögon under arbetet med
maskinen.
Trimtråden stannar först några sekunder efter det att
verktyget har stängts av. Försök aldrig tvinga trimtråden
att stanna.
360˚
Tillåt inte barn och djur att uppehålla sig närmare
arbetsområdet än 6 meter.
Undvik att exponera verktyget för regn och hög
luftfuktighet.
Skydda fötterna genom att använda kraftiga skor eller
x
stövlar.
Skydda benen genom att använda långbyxor.
x
Innan du börjar arbeta ska du kontrollera att arbetsområdet
x
är fritt från pinnar, stenar, ståltrådar och andra föremål.
Verktyget ska hållas lodrätt när det används, med
x
trimtråden nära marken. Starta aldrig verktyget i någon
annan position.
Rör dig långsamt när du använder verktyget. Tänk på att
x
nyklippt gräs är fuktigt och halt.
Arbeta inte i branta sluttningar. Arbeta i sidled i
x
sluttningar – inte uppåt och nedåt.
Gå aldrig över en grusgång med verktyget igång.
x
Ta aldrig på trimtråden när verktyget är igång.
x
Lägg inte ner verktyget förrän trimtåden har stannat helt.
x
Använd endast rätt typ av trimtråd. Använd aldrig trimtråd
x
av metall eller fiskelina.
Var noga med att inte vidröra skärbladet för trimtråden.
x
Var noga med att hålla undan sladden från trimtråden.
x
Håll alltid reda på var sladden finns.
Översikt
1. Strömbrytare
2. Handtag
40
3. Sladdhållare
4. Elkontakt
5. Stödhandtag
6. Justeringsknapp
7. Motorhus
8. Skärblad för trimtråd
9. Spolhus
10. Trimtråd
11. Skydd
Montering
Varning! Se till att verktyget är avstängt samt att det inte är
anslutet innan monteringen börjar.
Montering av skyddet (fig. A)
Ta bort skruven (12) från skyddet (11).
x
Placera skyddet på verktyget enligt figuren.
x
Tryck på skyddet ordentligt tills det snäpper fast på plats.
x
Lås fast skyddet med skruven.
x
Varning! Använd inte verktyget om inte skyddet är korrekt
monterat.
Nätanslutning av verktyget
Anslut honkontakten på en lämplig förlängningssladd till
x
elkontakten (4).
För sladden genom sladdhållaren (3).
x
Sätt i kontakten i ett vägguttag.
x
Vid inkopplade sladdar: Se till att sladden har letts genom
sladdhållaren innan kontakten sätts i vägguttaget.
Varning! Förlängningssladden måste vara avsedd för
utomhusbruk.
Användning
Varning! Överbelasta inte maskinen, låt den arbeta i sin egen
takt.
Val av trimnings- eller kantklippningsläge (fig. B & C)
Verktyget kan antingen användas i trimningsläge, enligt figur
B, eller i kantklippningsläge för klippning av gräs som sticker
utanför kanten på gräsmattor och rabatter, enligt figur C.
Trimningsläge (fig. B)
Vid trimning ska trimningshuvudet stå i läget som visas i
figur B. Gör annars så här:
Tryck in justeringsknappen (6).
x
Vrid huvudet (7) medan du släpper knappen.
x
När huvudet är på plats spärras knappen i det nya läget.
x
Obs! Huvudet kan endast vridas i en riktning.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Table of Contents