Black & Decker GL546 Manual page 63

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
∞Ó·ÛËÎÒÛÙ ÙËÓ ÔÌ›Ó· ηٿ ÂÚ›Ô˘ 6 mm. ηÈ
x
ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ Ó‹Ì· ÎÔ‹˜ ̤¯ÚÈ Ô˘ Ó· ÚÔÂͤ¯ÂÈ Î·Ù¿ 9
cm ·fi ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ·. ∞Ó ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ¿Óˆ
ÛÙËÓ ÔÌ›Ó· ‰ÂÓ Â›Ó·È Â·ÚΤ˜, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ Ӥ·
ÔÌ›Ó· Ó‹Ì·ÙÔ˜ ÎÔ‹˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘
·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ·Ú·¿Óˆ.
™ÚÒÍÙ ÙËÓ ÔÌ›Ó· Î·È ¿ÏÈ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ηÈ
x
ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙËÓ ÂÏ·ÊÚ¿ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Î·Ï¿.
E˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ٷ ·˘Ù¿ÎÈ· ÛÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· Ù˘ ÔÌ›Ó·˜ ÌÂ
x
ÙȘ Ô¤˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ·.
™ÚÒÍÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ¿Óˆ ÛÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· ̤¯ÚÈ Ó·
x
·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
∞Ó ÙÔ Ó‹Ì· ÎÔ‹˜ Âͤ¯ÂÈ ¤Ú· ·fi ÙË ÏÂ›‰· ·ÔÎÔ‹˜
x
Ó‹Ì·ÙÔ˜, Îfi„Ù ÙÔ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÌfiÏȘ Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙË ÏÂ›‰·.
∞Ó Ë ·˘ÙfiÌ·ÙË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· Ó‹Ì·ÙÔ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÌËÓ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÓ¤ÚÁÂȘ:
∫·ı·Ú›ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· Ù˘ ÔÌ›Ó·˜.
x
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙËÓ ÔÌ›Ó· Î·È ÂϤÁÍÙ ·Ó Ô ÌÔ¯Ïfi˜ ÌÔÚ›
x
Ó· ÎÈÓËı› ÂχıÂÚ·.
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙËÓ ÔÌ›Ó· Î·È ÍÂÙ˘Ï›ÍÙ ÙÔ Ó‹Ì· ÎÔ‹˜, ηÈ
x
ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘Ï›ÍÙ ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο Î·È ¿ÏÈ, Û‡Ìʈӷ ÌÂ
ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÈÁÚ·Ê‹. ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙËÓ ÔÌ›Ó·
Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜.
∏ ÔÌ›Ó· ¤¯ÂÈ ÊڷοÚÂÈ
∫Ú·Ù‹ÛÙ ٷ ·˘Ù¿ÎÈ· ·ÙË̤ӷ Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ·
x
Ù˘ ÔÌ›Ó·˜ ·fi ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ·.
∫·ı·Ú›ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· Ù˘ ÔÌ›Ó·˜.
x
E˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ٷ ·˘Ù¿ÎÈ· ÛÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· Ù˘ ÔÌ›Ó·˜ ÌÂ
x
ÙȘ Ô¤˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ·.
™ÚÒÍÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ¿Óˆ ÛÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· ̤¯ÚÈ Ó·
x
·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
∏ Black & Decker ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘
ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. ∏ ˘ËÚÂÛ›· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó.
∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ
˘ËÚÂÛ›·, ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ ÛÂ
ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÈÛ΢ÒÓ,
fiÔ˘ ı· ÙÔ ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Û·˜.
EÓËÌÂÚˆı›Ù ÁÈ· ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘
ÂÚÈÔ¯‹˜ Û·˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÒÓÙ·˜ Ì ٷ ÁÚ·Ê›· Ù˘
Black & Decker ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ. E›Û˘, ÁÈ· Ó· ÏËÚÔÊÔÚËı›Ù ÁÈ· Ù·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӷ ΤÓÙÚ· ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ Black & Decker,
ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘
·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÒÏËÛË, ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ
¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË: www.2helpU.com
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
πÛ¯‡˜ ÂÈÛfi‰Ô˘
∆·¯‡ÙËÙ· ¿ÊÔÚÙÔ˘ ΛÓËÛ˘
µ¿ÚÔ˜
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ Ì ÙËÓ E˘Úˆ·˚΋
∫ÔÈÓfiÙËÙ·
∏ Black & Decker ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ·˘Ù¿
Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÌÂ:
98/37/E√∫, 89/336/E√∫, 73/23/E√∫, EN 60335, EN 55014,
EN 61000,
2000/14/E√∫, ™˘Û΢‹ ÊÈÓÈÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ¯fiÚÙÔ˘, L < 50 cm
Annex VIII, No. 0086
B.S.I., HP2 4SQ, United Kingdom
™Ù¿ıÌË ›ÂÛ˘ ‹¯Ô˘, ÌÂÙÚË̤ÓË Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÙ˘Ô
2000/14/E√∫:
L
(›ÂÛË ‹¯Ô˘) 81 dB(A), L
pA
L
(ÂÁÁ˘Ë̤ÓË) 96 dB(A)
WA
∆ÈÌ‹ ¯ÂÈÚÔ‚Ú·¯ÈÔÓÈ΋˜ ‰fiÓËÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÙ˘Ô
EN 786: < 2,6 m/s
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ E͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ¶ÂÏ·ÙÒÓ
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
EÁÁ‡ËÛË
∏ Black & Decker Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚË ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ
ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È ·Ú¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÁÁ‡ËÛË. ∏ ·ÚÔ‡Û·
ÁÚ·Ù‹ ÂÁÁ‡ËÛË ·ÔÙÂÏ› ÚfiÛıÂÙÔ ‰Èη›ˆÌ¿ Û·˜ Î·È ‰ÂÓ
˙ËÌÈÒÓÂÈ Ù· Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο Û·˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ∏ ÂÁÁ‡ËÛË ÈÛ¯‡ÂÈ
ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜ ÙˆÓ ∫Ú·ÙÒÓ ªÂÏÒÓ Ù˘ E˘Úˆ·˚΋˜
EÓˆÛ˘ Î·È Ù˘ E˘Úˆ·˚΋˜ ∑ÒÓ˘ EÏ¢ı¤ÚˆÓ ™˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ οÔÈÔ ÚÔ˚fiÓ Ù˘ Black & Decker
·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ‚Ï¿‚Ë ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ÔÈfiÙËÙ·˜
ÂÚÁ·Û›·˜ ‹ ¤ÏÏÂȄ˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÂÓÙfi˜
24 ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÁÔÚ¿˜, Ë Black & Decker
ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ,
ÙËÓ ÂÈÛ΢‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ‡ÏÔÁË ÊıÔÚ¿
ÏfiÁˆ ¯Ú‹Û˘ ‹ ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÂÓfi¯ÏËÛË ÛÙÔ˘˜
ÂÏ¿Ù˜ Ù˘, ÂÎÙfi˜ ·Ó:
∆Ô ÚÔ˚fiÓ ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi,
x
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‹ ·Ó ¤¯ÂÈ ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ›
E¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÂÛÊ·Ï̤ÓË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ‹ ·Ó ¤¯ÂÈ
x
·Ú·ÌÂÏËı›
∂ § § ∏ ¡ π ∫ ∞
GL546
V
230
AC
W
300
-1
min
9.500
kg
2,2
GL546
(·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ÈÛ¯‡˜) 94 dB(A),
WA
2
Kevin Hewitt
1-10-2003
∞ÁÁÏ›·
63

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Table of Contents