Download Table of Contents Print this page

Norsk - Black & Decker GLC 2500 Instructions Manual

Hide thumbs Also See for GLC 2500:

Advertisement

Table of Contents
Bruksområder
Din Black & Decker gresstrimmer er beregnet på klipping og
trimming av plenkanter og klipping av gress på vanskelig
tilgjengelige steder. Verktøyet er tiltenkt kun som
konsumentverktøy.
Din Black & Decker batterilader er konstruert for å lade
Black & Decker batterier av den typen som leveres med
verktøyet.
+
Lær verktøyet å kjenne
Advarsel! Når du bruker batteridrevne verktøy, må du
følge en del grunnleggende sikkerhetsregler (se nedenfor)
for å redusere faren for brann, batterilekkasjer, personskade
og materiell skade.
Av hensyn til din egen og andre tilstedeværendes sikkerhet
må du lese nøye gjennom denne håndboken før du bruker
verktøyet.
Gjør deg kjent med funksjonene og riktig bruk av verktøyet.
Vær sikker på at du vet hvordan man slår av verktøyet i et
nødstilfelle før du begynner å bruke det.
Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig bruk.
Generelt
1. Vurder arbeidsmiljøet
Ikke utsett verktøyet for regn. Ikke bruk verktøyet under
våte eller fuktige forhold. Bruk bare verktøyet i dagslys eller
med bra belysning. Ikke bruk verktøyet hvis det er fare for
å forårsake brann eller en eksplosjon, f. eks. i nærheten
av brannfarlige væsker eller gasser. Hold arbeidsområdet
ryddig.
2. Hold barn på sikker avstand
Barn, besøkende eller dyr må ikke komme i nærheten av
arbeidsområdet eller i kontakt med verktøyet.
3. Kle deg riktig
Ikke ha på deg løstsittende klær eller smykker. De kan
sette seg fast i de bevegelige delene. Vi anbefaler
gummihansker og sklisikre sko når du arbeider utendørs.
Bruk hårnett hvis du har langt hår.
4. Personlig verneutstyr
Bruk alltid vernebriller. Bruk ansikts- eller støvmaske når
arbeidet kan forårsake støv eller flygende partikler.
Bruk hørselsvern når støynivået virker ukomfortabelt.
5. Ikke strekk deg for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og god balanse.
6. Vær oppmerksom
Se på det du gjør Bruk sunn fornuft. Bruk ikke verktøyet
når du er trett.
7. Fest arbeidsemnet
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste arbeidsemnet med.
Dette er sikrere enn å bruke hånden, og du får begge
hendene fri til å styre verktøyet.
8. Fjern nøkler
Gjør det til vane å sjekke om nøkler og justeringsverktøy
er fjernet før verktøyet startes.
9. Bruk riktig verktøy
Denne instruksjonshåndboken forklarer beregnet
bruksmåte. Ikke tving en maskin til å gjøre arbeid som
krever kraftigere verktøy. Verktøyet gjør en tryggere og
bedre jobb når det brukes med den hastigheten det er
beregnet på. Ikke overbelast verktøyet.
Advarsel! Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales
i bruksanvisningen. Bruk av annet verktøy eller tilbehør
kan medføre en mulig risiko for personskade.
10. Sjekk verktøyet for skader
Kontroller verktøyet nøye for skade før bruk. Kontroller for
feiljustering eller om de bevegelige delene har satt seg
fast, at ingen deler er ødelagt, at vern og brytere er uten
skader, og at det ikke foreligger noen andre feil som kan
påvirke verktøyets funksjon. Kontroller at verktøyet fungerer
som det skal og utfører beregnet funksjon. Bruk aldri
verktøyet hvis noen av delene er skadet. Ikke bruk
verktøyet hvis det ikke er mulig å slå det på og av med
strømbryteren. Ved skade eller feil må delene repareres
eller byttes ut av et autorisert serviceverksted. Prøv aldri
å reparere noe selv.
11. Fjern batteriet
Ta ut batteriet når verktøyet ikke er i bruk, før du bytter
noen av delene på verktøyet, tilbehør eller tilkoplinger og
før vedlikehold.
12. Unngå utilsiktet start
Bær aldri verktøyet med fingeren på strømbryteren.
Pass på at verktøyet er slått av når du setter inn batteriet.
13. Vær forsiktig med ledningen
Bær aldri laderen i ledningen, og ikke trekk i ledningen når
du skal dra ut kontakten. Ikke utsett ledningen for varme,
olje og skarpe kanter.
14. Oppbevar verktøy på et trygt sted når det ikke er i bruk
Når det ikke er i bruk, må verktøy, batteri og lader oppbevares
på et tørt sted, og slik at det ikke er tilgjenglig for barn.
15. Vær nøye med vedlikeholdet
Hold kutteverktøy skarpt og rent for bedre ytelse og
sikrere drift. Følg instruksjonene når det gjelder
vedlikehold og skifte av tilbehør. Hold håndtak og brytere
tørre, rene og fri for olje og fett.
16. Reparasjoner
Dette verktøyet overholder relevante sikkerhetskrav.
Reparasjoner må bare utføres av kvalifiserte personer
som benytter originale reservedeler, ellers kan det være
farlig å bruke utstyret.

NORSK

59

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents