Norsk - Black & Decker GL67 Instruction Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1

NORSK

Bruksområde
Din Black & Decker gresstrimmer GL675 er beregnet på
klipping og trimming av plenkanter og klipping av gress på
vanskelig tilgjengelige steder. Verktøyet er kun beregnet på
bruk i hjemmet.
Sikkerhetsinstruksjoner
Advarsel! Ved bruk av elektroverktøy må du alltid følge
x
en del grunnleggende sikkerhetsregler, inkludert følgende,
for å redusere faren for brann, elektrisk støt og personskade.
Les hele bruksanvisningen før du begynner å bruke
x
verktøyet.
Vær sikker på at du vet hvordan man slår av verktøyet i et
x
nødstilfelle før du begynner å bruke det.
Håndboken beskriver hvordan apparatet skal brukes. Bruk
x
bare tilbehør og utstyr som anbefales i denne
bruksanvisningen, og kun som angitt her. Bruk av annet
utstyr, tilbehør eller andre metoder kan medføre mulig
risiko for personskade.
Oppbevar denne håndboken på et lett tilgjengelig sted.
x
Arbeidsområde
Ikke utsett verktøyet for regn. Ikke bruk verktøyet i fuktige
x
eller våte omgivelser.
Bruk bare verktøyet i dagslys eller med bra belysning.
x
Personlig vern
Bruk solide sko eller støvler, slik at du beskytter føttene.
x
Bruk ikke verktøyet når du bruker sandaler eller går barfot.
Beskytt bena ved å bruke langbukser.
x
Bruke apparatet
Pass på at verktøyet er slått av når du setter inn støpslet.
x
Vær oppmerksom. Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft.
x
Bruk ikke verktøyet når du er trett.
x
Hvis verktøyet begynner å vibrere på en unormal måte,
x
slår du det av og trekker ut kontakten. Vent til roterende
deler har stanset, og kontroller for eventuelle skader eller
løse deler.
Ikke trekk i ledningen når du skal kople fra støpslet. Utsett
x
ikke ledningen for varme, olje, eller skarpe kanter.
Hvis strømkabelen er blitt skadet under bruk, slår du av
x
verktøyet og trekker ut støpslet umiddelbart. Du må ikke
berøre strømledningen før du har koblet den fra
strømforsyningen.
Andre personers sikkerhet
La aldri barn eller personer som ikke har lest denne
x
bruksanvisningen benytte verktøyet.
Ikke la barn, besøkende eller dyr komme i nærheten av
x
arbeidsområdet eller berøre verktøyet eller
strømledningen.
44
Husk at brukeren kan holdes ansvarlig for ulykker eller
x
skader som rammer andre mennesker eller deres
eiendeler.
Etter bruk
Slå av verktøyet, trekk ut støpslet og kontroller at
x
bevegelige deler har stanset før du går fra verktøyet,
bytter, rengjør eller kontrollerer noen av delene på
verktøyet.
Når apparatet ikke er i bruk, må det oppbevares på et tørt
x
sted. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Kontroll og reparasjon
Før bruk må du kontrollere apparatet med hensyn til
x
skader eller defekter. Kontroller at de bevegelige delene
ikke har satt seg fast eller er feilmontert. Kontroller også
at de øvrige delene og beskyttelsene ikke er skadet, og at
det ikke foreligger noen andre feil som kan påvirke
verktøyets funksjon.
Bruk aldri apparatet hvis noen av delene er skadet. Ikke
x
bruk verktøyet hvis det ikke er mulig å slå det på og av
med strømbryteren.
Bruk aldri verktøyet hvis beskyttelsesinnretningene er
x
skadet eller ikke er på plass.
Kontroller at verktøyet fungerer som det skal, og utfører
x
beregnet funksjon.
Hvis feil oppstår, skal delene repareres eller byttes ut av
x
et autorisert serviceverksted.
Før bruk må du kontrollere om strømledningen er skadet
x
eller slitt.
Bruk aldri verktøyet hvis strømledningen er skadet.
x
Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut av en
x
autorisert reparasjonstekniker for å unngå farlige
situasjoner.
Prøv aldri å fjerne eller skifte ut andre deler enn de som er
x
angitt i denne bruksanvisningen.
Elektrisk sikkerhet
Dette verktøyet er dobbeltisolert. Jordet ledning er
derfor ikke nødvendig.Kontroller at nettspenningen
er i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Ekstra sikkerhetsinstruksjoner for gresstrimmere
Du finner følgende varselssymboler på verktøyet:
Les bruksanvisningen før du bruker verktøyet.
Ha på deg vernebriller når du bruker dette verktøyet.
360˚
Ikke tillat at barn og dyr oppholder seg nærmere
arbeidsområdet enn 6 meter.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gl690Gl680

Table of Contents