Download Table of Contents Print this page

Black & Decker GL546 Manual page 42

Table of Contents

Advertisement

SVENSKA
Felsökning
Följ anvisningarna nedan om något problem uppkommer.
Kontakta din auktoriserade Black & Decker serviceverkstad om
du inte kan lösa problemet.
Varning! Dra ur sladden innan du fortsätter.
Verktyget går långsamt.
Kontrollera att spolhuset kan rotera fritt. Rengör det
x
försiktigt om det behövs.
Kontrollera att trimtråden inte sticker ut ur spolhuset mer
x
än 9 cm. Om den sticker ut längre ska den kapas så att
den just når fram till skärbladet.
Den automatiska trådmatningen fungerar inte
Håll knapparna intryckta och avlägsna spolskyddet från
x
spolhuset.
Lyft upp spolen omkring 6 mm och dra i trimtråden tills
x
den sticker ut 9 cm utanför spolhuset. Om det är för lite
tråd kvar på spolen byter du till en ny spole med trimtråd.
Följ anvisningarna ovan.
Tryck tillbaka spolen på plats och vrid den något tills den
x
sitter på plats.
Rikta knapparna på spolskyddet gentemot öppningarna
x
i huset.
Tryck spolskyddet på spolhuset tills det snäpper på plats
x
ordentligt.
Om trimtråden sticker utanför skärbladet ska den kapas
x
så att den just når fram till bladet.
Försök med följande åtgärder om den automatiska trådmatningen
ändå inte fungerar:
Rengör spolhuset noggrant.
x
Avlägsna spolen och kontrollera att armen kan röra sig fritt.
x
Tag ut spolen och linda av hela trimtråden. Linda sedan
x
på den jämnt igen, enligt anvisningarna ovan. Sätt tillbaka
spolen enligt anvisningarna.
Spolen har fastnat
Håll knapparna intryckta och avlägsna spolskyddet från
x
spolhuset.
Rengör spolhuset noggrant.
x
Rikta knapparna på spolskyddet gentemot öppningarna
x
i huset.
Tryck spolskyddet på spolhuset tills det snäpper på plats
x
ordentligt.
42
Miljö
När din apparat är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga det tillsammans med vanligt avfall.
Lämna det till de uppsamlingsställen som finns i din
kommun eller där du köpt apparaten.
Tekniska data
Spänning
Ineffekt
Obelastad hastighet
Vikt
EC-förklaring om överensstämmelse
Black & Decker förklarar att dessa produkter överensstämmer
98/37/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 60335, EN 55014,
EN 61000,
2000/14/EEG, Grästrimmare, L < 50 cm
Annex VIII, No. 0086
B.S.I., HP2 4SQ, Storbrittannien
Bullernivå, uppmätt enligt 2000/14/EEG:
L
(bullernivå) 81 dB(A), L
pA
L
(garanterat) 96 dB(A)
WA
Vägt vibrationsmedelvärde hand/arm enligt EN 786: < 2,6 m/s
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Reservdelar / reparationer
Reservdelar finns att köpa hos auktoriserade Black & Decker
verkstäder, som även ger kostnadsförslag och reparerar våra
produkter.
Förteckning över våra auktoriserade verkstäder finns på
Internet, vår hemsida www.blackdecker.se samt
www.2helpU.com
Garanti
Black & Decker garanterar att produkten är fri från material-
och/eller fabrikationsfel vid leverans till kund. Garantin är i
tillägg till konsumentens lagliga rättigheter och påverkar inte
dessa. Garantin gäller inom medlemsstaterna i Europeiska
Unionen och i det Europeiska Frihandelsområdet.
GL546
V
230
AC
W
300
-1
min
9.500
kg
2,2
GL546
med:
(akustisk effekt) 94 dB(A),
WA
Kevin Hewitt
Director of Consumer Engineering
Storbrittannien
1-10-2003
2

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents