Download  Print this page

Advertisement

Aktywne okulary 3D
Lokalizacja etykiety
identyfikacyjnej
Etykiety dotyczące numeru modelu, daty
produkcji (miesiąc i rok) oraz specyfikacji
elektrycznej (stosownie do odpowiednich
przepisów dotyczących bezpieczeństwa)
znajdują się z tyłu produktu lub opakowania.
Nadzór nad dystrybucją na terytorium RP :
Sony Europe Limited, The Heights,
Brooklands Weybridge, Surrey, KT 13 0XW
United Kingdom.
Produkt ten został wyprodukowany
przez lub na zlecenie Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075
Japonia. Zapytania dotyczące zgodności
produktu z wymaganiami prawa Unii
Europejskiej należy kierować do Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Niemcy. W
kwestiach dotyczących usług
serwisowych lub gwarancji należy
korzystać z adresów kontaktowych
podanych w oddzielnych dokumentach
dotyczących usług serwisowych lub
gwarancji.
Niniejszym firma Sony Corp. deklaruje, że
Aktywne okulary 3D są zgodne z
zasadniczymi wymaganiami i innymi
właściwymi postanowieniami Dyrektywy
1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można pod
następującym adresem URL: http://www.
compliance.sony.de/
PL
2
Utylizacja aktywnych okularów
3D
Pozbywanie się
zużytego sprzętu
(stosowane w krajach
Unii Europejskiej i w
pozostałych krajach
europejskich
stosujących własne
systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt nie może
być traktowany jako odpad komunalny, lecz
powinno się go dostarczyć do
odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, w celu
recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie
zużytego produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów. Recykling
materiałów pomaga chronić środowisko
naturalne. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat
recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.
Utylizacja zużytych baterii
Pozbywanie się
zużytych baterii
(stosowane w krajach
Unii Europejskiej i w
pozostałych krajach
europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol umieszczony na baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, że nie może być ona
traktowana jako odpad komunalny.
Symbol ten dla pewnych rodzajów baterii
może być stosowany w kombinacji z
symbolem chemicznym. Symbole chemiczne
rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) stosuje się jako
dodatkowe oznaczenie, jeśli bateria zawiera
więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi
bateriami, możesz zapobiec potencjalnym

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: