Download  Print this page

Advertisement

Iakttag försiktighet!
Läs dessa säkerhetsanvisningar för att
säkerställa din personliga säkerhet och
förhindra skada på egendom.
Explosionsrisk föreligger om batteriet är
felaktigt isatt.
Se till att polerna är vända åt rätt håll när du
sätter i batteriet.
Använd endast batteri av typen CR2025.
Varning!
 Lägg aldrig in de aktiva 3D-glasögonen i
en eld.
 Ta inte isär de aktiva 3D-glasögonen.
 Använd, ladda, förvara och lämna inte de
aktiva 3D-glasögonen nära en eld eller på
platser med hög temperatur, t.ex. i direkt
solljus eller i en soluppvärmd bil.
 Låt inte vatten eller främmande material
komma in i de aktiva 3D-glasögonen.
 Batterier får inte utsättas för hög
temperatur, exempelvis från solljus, eld
och liknande.
Försiktighetsåtgärder
vid användning
 De aktiva 3D-glasögonen fungerar med
hjälp av RF-signaler från TV:n.
 Felaktig funktion kan uppstå om:
– De aktiva 3D-glasögonen inte är riktade
mot TV:n
– Om det finns föremål som blockerar
sikten mellan de aktiva 3D-glasögonen
och TV:n
– Om det finns andra enheter i närheten
som kommunicerar med 2,4 GHz
radiofrekvens, t.ex. en Internet-
accesspunkt eller mikrovågsugn etc. kan
detta påverka deras prestanda.
 Titta på TV:n med de aktiva 3D-glasögonen
vända rakt mot TV:n.
 3D-effekten blir bristfällig och skärmens
färg varierar när du ligger ned eller vinklar
huvudet.
Säkerhetsföreskrifter
 Du bör endast använda denna produkt för
att titta på 3D-videobilder på en
kompatibel Sony-TV.
 En del kan uppleva obehag (t.ex.
ansträngda ögon, trötthet eller
illamående) när de använder denna
produkt. Sony rekommenderar att alla som
tittar tar regelbundna raster när de tittar
på 3D-videobilder eller spelar 3D-spel. Hur
långa rasterna bör vara och hur ofta man
behöver ta rast varierar från en person till
en annan. Du måste själv avgöra vad som
fungerar bäst. Om du upplever något
obehag ska du avbryta användningen av
produkten och sluta titta på 3D-
videobilder tills obehaget har upphört.
Kontakta en läkare om du anser att det är
nödvändigt. Du bör även läsa igenom (i)
bruksanvisning för TV:n samt även
bruksanvisningarna för alla andra enheter
eller medier som används med TV:n och (ii)
vår webbplats
(http://www.sony-europe.com/
myproduct) för att få den senaste
informationen. Synen hos små barn
(särskilt de under sex år) utvecklas
fortfarande. Kontakta en läkare (t.ex. en
barnläkare eller ögonläkare) innan du låter
små barn titta på 3D-videobilder eller
spela 3D-spel. Vuxna bör övervaka små
barn för att säkerställa att
rekommendationerna ovan följs.
 Tappa inte och förändra inte de aktiva 3D-
glasögonen.
 Om de aktiva 3D-glasögonen går sönder
måste du undvika att få in trasiga delar i
munnen eller ögonen.
 Var försiktig så att du inte klämmer fingrar
i gångjärnen när du böjer skalmarna.
 Förvara denna produkt utom räckhåll för
barn, så att de inte råkar svälja delar av
misstag.
 Titta på TV:n från ett avstånd på mer än tre
gånger TV-skärmens höjd.
 Var försiktig så att du inte skadar ögonen
med glasögonskalmarna när du använder
de aktiva 3D-glasögonen.
SE
SE
3

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: