Download  Print this page

Advertisement

Aktif 3D Gözlük
Tanım etiketinin konumu
Model No, Üretim Tarihi (ay/yıl) ve Güç
Beslemesi nominal değerleri için etiketler
(uygulanabilir emniyet yönetmeliklerine
uygun olarak) ürünün veya ambalajın
arkasında bulunur.
Bu ürün Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato ku Tokyo, 108 0075 Japan
tarafından veya bunun adına üretilmiştir.
Avrupa Birliği yönetmeliğini baz alan
ürün uyumluluğuyla ilgili sorular, yetkili
temsilci olan Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany şirketine yönlendirilmelidir.
Tüm servis ve garanti konularıyla ilgili
olarak lütfen ayrı servis veya garanti
belgelerindeki adreslere başvurun.
Sony Corp., bu Aktif 3D Gözlüğün 1999/5/EC
yönetmeliğinin esas gerekliliklerini ve diğer
koşullarını yerine getirdiğini beyan eder.
Ayrıntılar için lütfen şu URL'ye erişin:
http://www.compliance.sony.de/
Aktif 3D Gözlüğü elden çıkartma
Eski Elektrikli ve
Elektronik Cihazların
İmhası (Avrupa Birliği
ve diğer Avrupa
ülkelerinde ayrı
toplama sistemleriyle
uygulanmaktadır)
Ürünün veya ambalajı üzerindeki bu sembol,
bu ürünün bir ev atığı gibi muamele
görmemesi gerektiğini belirtir. Bunun yerine,
elektrikli ve elektronik cihazların geri
dönüşümü için uygun toplama noktasına
teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru bir
şekilde elden çıkarılmasını sağlayarak,
uygunsuz bir elden çıkarma durumunda
çevre ve insan sağlığı açısından doğacak
TR
2
potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine
yardımcı olmuş olacaksınız. Materyallerin
geri dönüştürülmesi doğal kaynakların
korunmasına yardımcı
olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü
hakkında daha detaylı bilgi için lütfen ilgili
belediye birimi veya ürünü satın aldığınız
satıcı ile temasa geçiniz.
Bitmiş pilleri elden çıkartma
Atık pillerin bertaraf
edilmesi (Avrupa
Birliği'nde ve ayrı
toplama sistemleri
bulunan diğer Avrupa
ülkelerinde
uygulanan)
Pil veya ambalajın üzerindeki bu sembol, bu
ürünle birlikte teslim edilen pilin evsel atık
olarak değerlendirilmemesi gerektiğini
belirtmektedir.
Bazı piller için bu sembol, kimyasal bir
sembolle birleştirilerek kullanılmış olabilir. Eğer
piller %0,0005 cıva veya %0,004 kurşun'dan
fazla içerikteyseler, o zaman bu kimyasal
semboller cıva (Hg) veya kurşun (Pb) için
eklenir.
Bu pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesini
sağlamakla, pillerin uygunsuz şekilde bertaraf
edilmesi neticesinde çevre ve insan sağlığında
meydana gelebilecek olan potansiyel zararların
engellenmesine de katkıda bulunmuş
olacaksınız. Materyallerin geri dönüştürülmesi
doğal kaynakların korunmasına yardımcı
olacaktır.
Ürünlerin güvenlik, performans veya veri
entegrasyon gibi sebeplerden dolayı
beraberlerindeki pille sürekli bir bağlantı
gerektirdikleri durumlarda pilin yalnızca
kalifiye servis personeli tarafından
değiştirilmesi zorunludur.
Pilin uygun bir şekilde değerlendirilmesini
sağlamak amacıyla ürünü, kullanım süresinin
sonunda elektrikli ve elektronik ekipmanların
geri dönüştürülmesine ilişkin yürürlükte olan
toplama noktasına teslim ediniz.
Diğer tüm piller için lütfen pillerin üründen
güvenli bir şekilde çıkarılmasına ilişkin bölümü
inceleyiniz. Pili, atık pillerin geri
dönüştürülmesine yönelik yürürlükteki
toplama noktasına teslim ediniz.
Bu ürünün veya pilin geri dönüştürülmesine
ilişkin daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel Yetkili
Dairenizle, evsel atık bertaraf servisinizle veya
ürünü satın aldığınız mağazayla irtibat
kurunuz.

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: