Download  Print this page

Advertisement

 Pri nosení aktívnych 3D okuliarov dajte
pozor, aby ste si neporanili oči ramienkami
okuliarov.
 Pri žiarivkovom, LED alebo podobnom
osvetlení, môžete spozorovať blikanie
alebo blikajúce svetlo.
- Pri používaní aktívnych 3D okuliarov a
sledovaní alebo prehrávaní 3D video
obrazu alebo obsahu SimulView™ pri
žiarivkovom, LED alebo podobnom
osvetlení, môžete spozorovať blikanie.
Toto blikanie môže u veľmi malého
percenta osôb spôsobiť epileptické
záchvaty alebo stratu vedomia
(fotosenzitivita). Ak takéto blikanie
spozorujete, OKAMŽITE si snímte
aktívne 3D okuliare a prestaňte sledovať
alebo prehrávať 3D video obraz alebo
obsah SimulView™. Toto blikanie môže
zapríčiniť nezistené epileptické príznaky
alebo záchvaty u osôb, u ktorých sa v
minulosti nevyskytli záchvaty ani
epilepsia. Ak trpíte epilepsiou alebo ste
v minulosti mali záchvaty akéhokoľvek
druhu, pred sledovaním alebo
prehrávaním 3D video obrazu alebo
obsahu SimulView™ sa poraďte so
svojím lekárom. Ak počas používania
aktívnych 3D okuliarov pociťujete
niektoré z nasledujúcich symptómov,
OKAMŽITE si snímte aktívne 3D okuliare
a prestaňte so sledovaním alebo
prehrávaním 3D video obrazu alebo
obsahu SimulView™ a pred opätovným
sledovaním sa poraďte so svojím
lekárom: závraty, zmeny zraku, šklbnutia
očí alebo svalov, strata vedomia,
dezorientácia, záchvaty alebo akékoľvek
mimovoľné pohyby alebo kŕče.
 Batérie likvidujte spôsobom šetrným voči
životnému prostrediu. V niektorých
oblastiach môže byť zneškodňovanie
batérií regulované. Obráťte sa na miestny
úrad.
Údržba okuliarov
 Okuliare jemne utierajte mäkkou
handričkou.
 Ťažko odstrániteľné škvrny možno
odstrániť handričkou jemne navlhčenou v
slabom roztoku mydla a teplej vody.
SK
4
 Ak používate handričku napustenú
chemikáliou, dodržiavajte pokyny na
balení.
 Na čistenie nikdy nepoužívajte silné
rozpúšťadlá, ako napríklad riedidlo,
alkohol alebo benzín.

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: