Download  Print this page

Advertisement

Преглед
Активните 3D очила трябва да се регистрират към телевизора.
огато използвате активни 3D очила с друг телевизор, е необходима
повторна регистрация.
Комуникационен обхват
на телевизор и активни 3D
очила
Предпочитаната позиция на гледане
ТВ
трябва да се поддържа в рамките на
подходящия обхват. Вижте следната
Изглед отгоре
графика.
Препоръчителното минимално
разстояние за гледане е 3 пъти по
височината на екрана.
Работното разстояние зависи от
препятствията (хора, метал, стени и др.)
120°
или от електромагнитните вълни.
Изглед отстрани
45°
BG
30°
BG
5

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: