Download  Print this page

Advertisement

За да използвате режим SimulView™
SimulView™ позволява на двама играчи да виждат отделни изображения на
цял екран, докато играят една и съща игра на споделен екран.
Изображението се показва в 2D. За да използвате тази функция, софтуерът
на играта и телевизорът трябва да поддържат SimulView™.
огато използвате този режим, активните 3D очила автоматично
превключват в режим SimulView™. Всяко натискане на бутона на активните
3D очила може да превключи между играчите, както следва.
 Режим: режим SimulView™ (Играч 1)  режим SimulView™ (Играч 2)
 Индикатор: Зелен светодиод мига на всеки 2 секунди в режим SimulView™ (Играч 1) 
Жълт светодиод мига 2 пъти на всеки 2 секунди в режим SimulView™ (Играч 2)
За да смените батерията
Ако светодиодът покаже недостатъчно
захранване на батерията (индикаторът
мига в зелено (жълто в режим
SimulView™) 3 пъти на всеки 2 секунди),
сменете батерията. Използвайте само
батерия CR2025. Натиснете бутона за
отключване с върха на химикал или др. и
извадете корпуса на батерията, после
сменете батерията с нова. След това
заключете корпуса на батерията отново.
Съвети
 Ако носите очила, свалете подложката
за носа от активните 3D очила, като я
издърпате надолу, после ги сложете
върху вашите очила.
Забележки
 Изключете активните 3D очила, после
регистрирайте очилата отново.
 Очилата се изключват, ако задържите
натиснат бутона за захранването за 2
секунди, или ако няма сигнал от
телевизора за повече от 1 минута.
 3D ефектът или SimulView™ ефектът
може да са по-малко отчетливи при
ниска околна температура.
Бутон за
отключване
CR2025
(-) страна
BG
BG
7

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: