Download Print this page

Hitachi HMDR50E Instruction Manual page 12

Mini disc recorder
Hide thumbs

Advertisement

• SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
• Driftknäppen POWER på frontpanelen och fjärrkontrollen kopplar apparaten från läge
ON till läge STANDBY, där apparaten dock inte kopplas helt från strömkäilan. Om
apparaten inte skall användas en längre tid, rekommenderar vi att du skall stålla in
apparaten i länge STANDBY och dra sedan ut strickkontakten från strömuttaget.
• Öppna aldrig höljet eller vidrör innandömet eller skjut in något metallföremål i enheten;
dels kan det förorsaka fel, dels riskerar du att få elstötar.
• Utsätt aldrig apparaten för droppande eller stänkande vatten.
• Om du behöver rengöra spelarens hölje och paneler använder du en ren, torr duk.
Använd aldrig thinner, bensen eller alkohol, eftersom sådana lösningsmedel skadar
ytbehandlingen.
• Skydda apparaten mot stark hetta (t.ex. direkt solljus), damm och fukt.
Skivor som kan spelas på apparatens MD-spelare är försedda med detta märke:
• Var försiktig, så att du inte skadar nätsladden. Drag alltid i stickproppen, inte i sladden,
när du kopplar bort apparaten.
• Ställ inte upp apparaten i något trångt utrymme med dålig värmeavledning, eftersom
detta kan vålla funktionsstörningar.
• Placera aldrig några främmande föremål i MD-facket, eftersom mekanismen då kan
skadas.
Flytta aldrig enheten snabbt från ett mycket kallt rum till ett varmt rum,
är sannolikt att det bildas kondens inne i spelaren. Kondensen sätter sig bl.a. på
pickup-linsen och gör att spelaren inte fungerar som den ska. I liknande fall bör du
vänta 1 eller 2 timmar inan du använder spelaren igen.
• Om MD-spelaren utsätts för ett slag eller en stöt under avspelning, kan det höras ett
störande ljud. Detta är inte något funktionsfel.
• MD-spelaren har ett stort dynamiskt omfång. Därför bör du tänka på att inte skruva upp
volymen för mycket när volymen på det du spelar upp är låg. Kommer det sedan en
passage med hög volym kan volymen bli så hög att såväl hörsel som högtalare riskerar
att skadas.
• Lagra inte skivorna i höga temperaturer eller där det är mycket fuktigt. Under sådana
förhållanden kan skivorna bli skeva och oanvändbara. Fukt på skivorna kan göra att
de inte kan spelas av. Eventuell fukt kan du först torka av med en torr duk. Låt sedan
skivorna ligga och torka innan du använder dem igen.
• Låt aldrig en MD ligga kvar i skivspelaren när den inte används under längre tid.
att undvika att skada enheten när du flyttar den, bör du alltid ta ur skivan från
skivfacket och undvika att utsätta enheten för stötar.
SÄKERHETSANVISNING
Elektrisk kraft kan utnyttjas för många nyttiga ändamål. Denna apparat har
konstruerats och tillverkats så att den inte skall kunna medföra några risker för dig.
Felaktig användning kan emellertid medföra risk för elektriska stötar eller brand. För
bevarande av säkerheten måste du rätta dig efter anvisningarna i det följande för
installation, användning och service.
12
Svenska
eftersom det då
För

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi HMDR50E

This manual is also suitable for:

Hmdr50ebsHmdr50ucHmdr50wHmdr50wun