Download Print this page

Hitachi HMDR50E Instruction Manual page 2

Mini disc recorder
Hide thumbs

Advertisement

• DECLARATION OF CONFORMITY
We declare under our sole responsibility that this product, to which this declaration relates, is in
conformity with the following standards:
EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 and EN61000-3-3.
Following the provisions of 73/23/EEC, 89/336/EEC and 93/68/EEC Directive.
• ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG
Wir erklären unter unserer Verantwortung, daß dieses Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht,
den folgenden Standards entspricht:
EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 und EN61000-3-3.
Entspricht den Verordnungen der Direktive 73/23/EEC, 89/336/EEC und 93/68/EEC.
DECLARATION DE CONFORMITE
Nous déclarons sous notre seule responsabilité que l'appareil, auquel se réfère cette déclaration,
est conforme aux standrds suivants:
D'après les dispositions de la Directive 73/23/EEC, 89/336/EEC et 93/68/EEC.
∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜ ΡΦΩΣΗΣ
• DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto al que hace referencia esta
declaración, está conforme con los siguientes estándares:
EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 y EN61000-3-3.
Siguiendo las provisiones de las Directivas 73/23/EEC, 89/336/EEC y 93/68/EEC.
• DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Dichiariamo con piena responsabilità che questo prodotto, al quale la nostra dichiarazione si riferisce,
è conforme alle seguenti normative:
EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 e EN61000-3-3.
In conformità con le condizioni delle direttive 73/23/EEC, 89/336/EEC e 93/68/EEC.
• EENVORMIGHEIDSVERKLARING
Wij verklaren uitsluitend op onze verantwoordelijkheid dat dit produkt, waarop deze verklarig
betrekking heeft, in overeenstemming is met de volgende normen:
EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 en EN61000-3-3.
Volgens de bepalingen van de Richtlijnen 73/23/EEC, 89/336/EEC en 93/68/EEC.
• ÖVERENSSTÄMMELSESINTYG
Härmed intygas helt på eget ansvar att denna produkt, vilken detta intyg avser, uppfyller följande
standarder:
EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 och EN61000-3-3.
Enligt stadgarna i direktiv 73/23/EEC, 89/336/EEC och 93/68/EEC.
• KONFORMITETSERKLÆRING
Vi erklærer, på eget ansvar, at dette produkt, med hvilket denne erklæring står i forbindelse med,
stemmer overens med følgende normer:
EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 og EN61000-3-3 og er i overensstemmelse med
bestemmelserne af EU-direktiverne 73/23/EUO, 89/336/EU og 93/68/EU.
• YHDENMUKAISUUSILMOITUS
Ilmoitamme täysin omalla vastuullamme, että tämä tuote, jota ilmoitus koskee, on yhdenmukainen
seuraavien standardien kanssa:
EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 ja EN61000-3-3.
Direktiivien 73/23/ETY, 89/336/ETY ja 93/68/ETY määräyksiä on noudatettu.
• SAMSVARIGHETSERKLÆRING
Vi erklærer under vårt eneansvar at dette produktet, som denne erklæringen angår, er i samsvar
med følgende standarder:
EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 og EN61000-3-3.
Og ifølge bestemmelsene i direktivene 73/23/EEC, 89/336/EEC og 93/68/EEC.
2

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi HMDR50E

This manual is also suitable for:

Hmdr50ebsHmdr50ucHmdr50wHmdr50wun