Download  Print this page

Craftsman 25429 Instruction Manual page 14

Hide thumbs

Advertisement

* Schakel deaandrijving naar d ehutpstukken
uittijdens
transport ofatszeniet w orden g ebruikt.
* Stop demotor enschaket deaandrijving
naar h et h utpstuk
uit,
voordat utankt;
voordat udeopvangzak verwijdert;
voordat u dehoogte v erstelt tenzij d ehoogte v anuit
debestuurdersplaats
kan worden i ngestetd.
* Minder gas tijdens hetuittopen vandemotor, enalsde
motor m eteen afsluitklep isuitgerust, moet u debrand-
stoftoevoer aanheteinde vanhetmaaien afstuiten.
iV. ONDERHOUD
EN OPSLAG
*
Houd alle moeren, bouten en schroeven goed vastge-
draaid zodat u er zeker van kunt zijn dat de machine in
een veilige bedrijfsstaat verkeert.
*
Sla de machine nooit in een gebouw op, waar dampen een
open vlam of vonk kunnen bereiken, terwijl zich benzine
in de tank bevindt.
*
Laat de motor afkoeten voordat u hem in een bestoten
ruimte opbergt.
*
Beperk brandgevaar:
houd de motor, geluiddemper, ac-
curuimte en benzine-opslagruimte
vrij van gras, btaderen
of een overmaat aan smeervet.
*
Controleer de opvangzak vaak op slijtage of verwering.
*
Vervang versleten of beschadigde
onderdelen om veil-
igheidsredenen.
*
Als de brandstoftank
afgetapt moet worden, moet dit
buiten worden gedaan.
*
Op machines
met meerdere messen dient u eraan te
denken dat het draaien van e6n mes andere messen
kan doen draaien.
*
Wanneer de machine moet worden geparkeerd, opge-
slagen of alleen moet worden gelaten, moet de maai-
inrichting neergelaten
worden tenzij een mechanische
vergrendeting wordt gebruikt.
WAARSCHUWING:
bougiekabel
altijd
Maak de
los, plaats hem waar hij de bougie niet kan taken
teneinde onverhoeds
starten te voorkomen
tijdens
het opstellen,
vervoeren,
afstellen
of uitvoeren
van reparaties,
MADE
IN U.S.A.
ORANGEBURG,
SO 29116
2005
D
02682
hp/kw*
1T
mm
EN836:1997/A2
EMC
2004/108/EC
ISO
3744
98/37/EC
ISO
11094
2002/44/EC
Vibration
L_rmpegel
Vibration
Vibratie
Vibraci6n
Vibrazioni
Vibrering
Vibration
Vibrasjon
T_rin_i
m/S 2
o2663
25429
13,5/10
0 -6,7
92
38 - 102
200
LpA < 90 dBa
LwA < 100 dBa
EN 1033
A (8) < 2.5
EN 1032
A (8) _< 0.5
*As rated by the engine manufacturer
14

Advertisement

loading