Bezpečnosť - AEG 10616 Instructions For Use Manual

Microprocessor charger
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
BEZPEČNOSŤ
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Prečítajte si všetky bezpečnostné
pokyny a inštrukcie. Nedodržiavaním
bezpečnostných pokynov a inštrukcií
vzniká riziko zasiahnutia elektrickým
prúdom, riziko vzniku požiaru a/alebo
si môžete spôsobiť ťažké zranenia.
Všetky bezpečnostné pokyny a
inštrukcie si odložte.
Ak prístroj odovzdáte inému
užívateľovi alebo majiteľovi, odovzdaj-
te im aj všetky podklady!
Varovanie!
Nebezpečenstvo nehody a ohrozenia
života kojencov a detí ! Nikdy nen-
echávajte deti bez dozoru s obalovým
materiálom. Hrozí nebezpečenstvo
zadusenia. Deťom nedovoľte hrať sa s
káblom – nebezpečenstvo ohrozenia
života zaškrtením! Deťom nedovoľte
hrať sa s konštrukčnými alebo
upevňovacími časťami, deti by ich
mohli prehltnúť a mohli by sa zadusiť.
Výrobca nepreberá zodpovednosť za
škody vzniknuté skrze:
Neodborné pripojenie a/alebo pre-
vádzku.
Vonkajšie pôsobenie sily,
poškodenia prístroja a/alebo
poškodenia častí prístroja mecha-
nickými vplyvmi alebo preťažením.
Akýmkoľvek druhom zmien na
prístroji.
Použitie prístroja na účely, ktoré
nie sú popísané v tomto návode na
používanie.
Následné škody spôsobené
nesprávnym a/alebo neodborným
používaním a/alebo defektnými
batériami.
Vlhkosť a/alebo nedostatočné
prevzdušnenie.
Neoprávnené otváranie prístroja.
Vedie to k zániku garančného nároku.
Nebezpečenstvo poranenia!
Batérie obsahujú kyselinu, ktorá
poškodzuje oči a pokožku. Pri dobí-
janí batérií okrem toho dochádza k
tvorbe plynov a výparov, ktoré ohro-
zujú zdravie.
Zabráňte akémukoľvek kontaktu
s leptavou batériovou kyselinou.
Pokožku a predmety, ktoré prišli
do kontaktu s kyselinou, okamžite
dôkladne umyte vodou. Ak sa Vaše
oči dostali do kontaktu s batériovou
kyselinou, vymývajte ich minimálne
5 minút tečúcou vodou. Kontaktujte
lekára.
Používajte ochranné okuliare a
rukavice neprepúšťajúce kyseli-
nu. Chráňte Vaše oblečenie napr.
zásterou.
Slovenčina
91

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

1061710618

Table of Contents