Bezpieczeństwo - AEG 10616 Instructions For Use Manual

Microprocessor charger
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
BEZPIECZEńSTWO
Ogólne wskazówki bezpieczenstwa
Należy zapoznać się ze wszystki-
mi wskazówkami bezpieczeństwa
i zaleceniami. Nieprzestrzeganie
wskazówek bezpieczeństwa i zaleceń
może spowodować porażenie prądem,
pożar i/lub poważne obrażenia.
Zachować na przyszłość wszystkie
wskazówki bezpieczeństwa i instruk-
cje.
Dokumenty przekazać innemu
użytkownikowi lub kolejnemu
właścicielowi urządzenia!
Ostrzeżenie!
Smiertelne niebezpieczenstwo i nie-
bezpieczenstwo wypadku dla dzieci!
Nigdy nie pozostawiac dzieci bawia-
cych sie materialem opakowaniowym
urzadzenia bez nadzoru. Istnieje
niebezpieczenstwo uduszenia. Nie po-
zwalac dzieciom na zabawe kablem.
Istnieje niebez
Producent nie jest odpowiedzialny za
szkody spowodowane przez:
Nieprawidłowe podłączenie i/lub
nieprawidłową obsługę.
Zewnętrzne stosowanie siły, uszkod-
zenia urządzenia i/lub uszkodzenia
części urządzenia poprzez mechani-
czne wstrząsy lub przeciążenia.
Każdy inny rodzaj zmiany
urządzenia.
Zastosowanie urządzenia do celów,
które nie zostały opisane w instruk-
cji obsługi.
Szkody pośrednie powstałe poprzez
nieodpowiednie zastosowanie i/lub
niezgodne z przeznaczeniem.
Wilgoć i/lub niewystarczającą
wentylację.
Niedozwolone otworzenie
urządzenia.
To prowadzi do utraty prawa gwa-
rancji.
Niebezpieczeństwo oparzenia
chemicznego!
Akumulatory zawierają kwas, który
szkodzi oczom i skórze. Dodatkowo
podczas ładowania akumulatorów
powstają gazy i opary, które są
szkodliwe dla zdrowia.
Unikać jakiegokolwiek kontaktu
ze żrącymi kwasami akumulatora.
Miejsca na skórze i przedmioty, któ-
re miały styczność z kwasem umyć
od razu dokładnie wodą. Jeśli doszło
do kontaktu kwasu akumulatora z
oczami, należy je płukać przez co
najmniej 5 minut pod bieżącą wodą.
Prosimy o skontaktowanie się z
lekarzem.
Stosować okulary ochronne i
rękawice odporne na kwasy. Chronić
ubranie np. za pomocą fartucha.
Nie przechylać akumulatora,
ponieważ kwas może się wylać.
Polski
77

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

1061710618

Table of Contents