Použití Ke Stanovenému Účelu; Obsah Dodávky; Technická Data; Bezpečnost - AEG LG 8 Instructions For Use Manual

Charging device
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Použití ke stanovenému účelu
Nabíječka je určená pro nabíjení baterií 12 V se
stejnosměrným proudem (jen znovunabíjecích,
bezúdržbových, uzavřených baterií, kyseli-
noolovnatých baterií (SLA) nebo GeL-baterií,
použitelných pro automobily, lodě, nákladní auta a
jiná vozidla nebo do nich vestavěných).
Toto zahrnuje různé druhy kyselino-olovnatých
baterií jako jsou:
mokré baterie / uzavřené olovnaté baterie (s
tekutým elektrolytem)
bezúdržbové baterie a VRLA-baterie (kyselino-
olovnaté s přetlakovým ventilem)
gelové baterie (se želatinovým elektrolytem)
Nabíječku je možné připojit svorkami přímo na
baterii
Nabíječka není určena k nabíjení jiných druhů baterií
než výše uvedených.
Tento přístroj nesmí používat děti, osoby s ome-
zenými duševními schopnostmi anebo osoby, které
nemají schopnosti, zkušenosti anebo vědomosti o
jeho používání. Děti musí zůstat pod dohledem, aby
si s přístrojem nehrály.
Přístroj není určený pro podnikatelské účely.
Jiná použití nebo změny přístroje platí jako použití
k jinému než ke stanovenému účelu a přinášejí
sebou závažná nebezpečí. Výrobce neručí za škody
způsobené jiným použitím než použitím ke stanove-
nému účelu.
Obsah dodávky
Po rozbalení okamžitě proveďte kontrolu komplet-
nosti dodávky. zkontrolujte, zda není poškozeno
zařízení ani žádná z jeho součástí. neuvádějte vadné
zařízení nebo jeho část do činnosti.
1 automatická nabíječka LG 8 nebo LG 12
Návod k obsluze
Předávejte tyto podklady i jiným uživatelům.
Technická data
Model
LG 8
10273
Číslo artiklu
Low
Maximální,
2,5 A
jmenovitý
High
výstupní proud
5,4 A / 8 A RMS
12 v
Napětí baterie
2 Ah – 80 Ah
Kapacita baterie
Znázornění stavu
LEd
nabíjení
230 V / 50 Hz /
Vstup
110 W
BeZPeČNOST
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Přečtěte si bezpečnostní pokyny a pokyny pro
použití. nedodržení bezpečnostních pokynů a
pokynů pro použití může způsobit zásah
elektrickým proudem, vznik požáru a/nebo
vážné ublížení na zdraví. Uschovejte si všechny
bezpečnostní pokyny a pokyny pro použití kvůli
další konzultaci.
Předávejte všechny podklady dalším uživatelům
přístroje!
Výstraha!
Nebezpečí nehody a ohrožení života kojenců
a dětí! Nikdy nenechávejte děti bez dozoru s
obalovým materiálem. Hrozí nebezpečí zadušení.
Nenechávejte děti si hrát s kabely - nebezpečí
uškrcení! Nenechávejte děti si hrát se stavebními a
montážními díly, mohou je spolknout a udusit se.
Česky 37
LG 12
10274
Low
3,5 A
High
8 A / 12 A RMS
12 v
20 Ah – 120 Ah
LEd
230 V / 50 Hz /
158 W

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Lg 121027310274

Table of Contents