Připojení Přístroje; Start Nabíjení; Osvětlení Dipleje; Ukončení Nabíjení A Odpojení Nabíječky - AEG 10616 Instructions For Use Manual

Microprocessor charger
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
68
www.aeg-automotive.com
Připojení přístroje
Výstraha!
Při připojování přístroje na baterii dávejte pozor na
správnou polaritu a pevné držení svorek, zabraňte
zkratu jejich dotykem.
1. Spojte potřebný
pólový kabel (s oky
nebo svorkami) s
komfortní zástrčkovou
přípojkou (3) na
nabíječce.
2. Připojte červený
kabel (+) na kladný pól
baterie.
3. Připojte černý kabel (-)
na záporný pól baterie.
Poznámka:
Černou svorku (-) je možné
připojit i na karosérii
vozidla (řiďte se přitom
návodem k obsluze vozidla!). Dbejte na to, aby měly
obě svorky dobrý kontakt a pevně držely.
Výstraha!
Nebezpečí požáru a zásahu elektrickým proudem!
Pokud možno připojujte nabíječku na síťovou
zástrčku s napětím 230 V bez prodlužovacího
kabelu. Ve výjimečném případě použijte pokud
možno krátký, nepoškozený a úplně rozvinutý
prodlužovací kabel na 230 V.
4. Zastrčte zástrčku nabíječky do zásuvky s
napětím 23O V.
Při správném zapojení startuje nabíječka se zob-
razením startu (Standby-Modus). V tomto režimu
přejde nabíječka automaticky zpět do základního
nastavení.
Jestliže je baterie identifikovaná jako vadná nebo
byla připojená s nesprávnou polaritou, svítí hlášení
chyby (Er 1). V tomto případě je zapotřebí nabíječku
odpojit a zkontrolovat připojení baterie (viz také
„Hledání chyb").
Poznámka:
Baterie se rozpoznává jako vadná, jestliže leží její
napětí pod 3,0 V (6 V nebo 12 V baterie). Nechte
baterii zkontrolovat v odborné dílně.
Start nabíjení
1. Zvolte opakovaným stisknutím tlačítka „Re-
žim" (2) požadovaný režim nabíjení 6 V, 12 V
nebo 24 V.
2. Nabíjení zacne automaticky.
Poznámka:
Jestliže jste zvolili nesprávný režim nabíjení, sig-
nalizuje nabíječka poruchu (Err). V tomto případě
Mode
vytáhněte přívodní kabel nabíječky ze zásuvky a
6 A
nabíječku odpojte od bateri, krátce počkat a zase
zástrčku zastrčit.
Poznámka:
Během nabíjení blikají bloky uvnitř symbolu bate-
rie v závislosti na stavu nabití.
Po úplném nabití baterie svítí všechny bloky v
symbolu baterie.
Přídavně se zobrazí na displeji aktuální napětí
baterie.
Po úplném nabití baterie se nabíječka přepne do
režimu udržování stavu nabití a současně chrání
baterii před přebitím.
Osvětlení dipleje
Stiskněte tlačítko „Mode" (2).
Osvětlení displeje se během nabíjení po cca 30
vteřinách automaticky vypíná. Stisknutím tlačítka
Mode můžete osvětlení displeje kdykoliv znovu na
cca 30 vteřin zapnout.
Ukončení nabíjení a odpojení nabíječky
3. Vytáhněte nejdříve zástrčku nabíječky ze zásuv-
ky s napětím 230 V.
4. Odpojte černou svorku (-) od záporného pólu (-)
baterie nebo od karosérie vozidla.
5. Odpojte červenou svorku (+) od kladného pólu
(+) baterie.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

1061710618

Table of Contents