Bezpečnost - AEG WM 6 Instructions For Use Manual

Workshop charger
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
46
www.aeg-automotive.com
BEzPEČnOSt
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Přečtěte si bezpečnostní pokyny a pokyny pro
použití. nedodržení bezpečnostních pokynů a
pokynů pro použití může způsobit zásah
elektrickým proudem, vznik požáru a/nebo
vážné ublížení na zdraví. Uschovejte si všechny
bezpečnostní pokyny a pokyny pro použití kvůli
další konzultaci.
Předávejte všechny podklady dalším uživatelům
přístroje!
Výstraha!
nebezpečí nehody a ohrožení života kojenců
a dětí! nikdy nenechávejte děti bez dozoru s
obalovým materiálem. hrozí nebezpečí zadušení.
nenechávejte děti si hrát s kabely - nebezpečí
uškrcení! nenechávejte děti si hrát se stavebními a
montážními díly, mohou je spolknout a udusit se.
Výrobce neponese žádnou odpovědnost za škody
způsobené:
nesprávným připojením a / nebo použitím.
Působením vnější síly, poškozením zařízení a /
nebo poškozením součástí zařízení mechanickým
nárazem nebo zatížením.
Jakoukoli změnou provedenou na zařízení.
Použitím zařízení pro účely, které nejsou popsány
v tomto návodu.
následným poškozením v důsledku neurčeného
a / nebo nevhodného použití a / nebo vadných
akumulátorů.
Vlhkostí a / nebo nedostatečnou ventilací.
neautorizovaným otevřením zařízení.
tyto příčiny mají za následek zrušení platnosti
záruky.
Nebezpečí poleptání!
Baterie obsahují kyselinu, která může zranit oči a
pokožku. Při nabíjení baterie vznikají plyny a páry
ohrožující zdraví.
Vyhýbejte se jakémukoliv kontaktu se žíravou
kyselinou z baterie. Pokožku nebo předměty,
které se dostaly do kontaktu s kyselinou ihned
důkladně omyjte vodou. Jestliže se Vám dostala
kyselina do očí, vyplachujte je nejméně 5 minut
pod tekoucí vodou. Kontaktujte ihned Vašeho
lékaře.
Používejte ochranné brýle a ochranné rukavice
odolné proti kyselině. Chraňte i Vaše oblečení,
např. vhodnou zástěrou.
Baterii nenaklánějte, kyselina může vytéct.
Vždy zajistěte dostatečné větrání.
nevdechujte vzniklé plyny a páry.
Nebezpečí výbuchu a požáru!
Při nabíjení baterie se může tvořit plynný vodík
(Oxyhydrogen). Při kontaktu s otevřeným ohněm
(plameny, žhavé palivo, jiskra) může dojít k
výbuchu.
nikdy nenabíjejte akumulátor v blízkosti
otevřených plamenů nebo na místech, kde může
docházet ke vzniku jisker.
Pokaždé zajistěte dostatečnou ventilaci.
zajistěte, že odpovídá napětí přívodního proudu
vstupnímu napětí uvedenému na přístroji
(230 V AC), aby jste zabránili jeho poškození.
Spojovací kabely akumulátoru připojujte nebo
odpojujte v případě, že nabíječka není připojena
ke zdroji střídavého proudu.
nepřikrývejte přístroj během nabíjení, jinak může
dojít k jeho poškození přehřátím.
Přerušte ihned používání přístroje, jestliže je
viditelný kouř nebo cítíte neobvyklý zápach.
nepoužívejte přístroj v místnostech, kde se
skladují výbušné nebo hořlavé látky (např. benzín
nebo rozpouštědla).

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Wm 10158007158008

Table of Contents