Úvod - AEG 10616 Instructions For Use Manual

Microprocessor charger
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
88
www.aeg-automotive.com
ÚVOD
Význam symbolov a signálnych slov, ktoré sú
používané v tomto návode na používanie a/alebo
na prístroji:
Pri používaní prístroja dodržiavajte tento
návod na ovládanie.
Nebezpečenstvo ohrozenia života a nehody
pre deti!
Dbajte na výstražné a bezpečnostné
pokyny!
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým
prúdom!
Prístroj používajte iba na miestach chrá-
nených pred poveternostnými vplyvmi!
Ochranne izolovaná schránka (kategória
ochrany II)
Obaj a prístroj ekologicky zlikvidujte!
Požívajte ochranné okuliare
Noste ochranné rukavice
S ochranou proti prachu a tryskajúcej vode
Bezprostredné ohrozenie
života alebo nebezpečenstvo
Nebezpečenstvo!
najťažších poranení.
Ťažké poranenia, možné
Varovanie!
ohrozenie života.
Ľahké až stredne ťažké
Opatrne!
poranenia.
Nebezpečenstvo vzniku
Pozor!
vecných škôd.
Poznámka:
Nabíjačka batérií je v tomto návode na používanie
označovaná i pojmom prístroj.
Tento návod na používanie platí pre nasledujúce
produkty:
Mikroprocesorová nabíjačka 4 A
Mikroprocesorová nabíjačka 6 A
Mikroprocesorová nabíjačka 8 A

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

1061710618

Table of Contents