Čistenie, Starostlivosť A Údržba; Servis; Likvidácia - AEG 10616 Instructions For Use Manual

Microprocessor charger
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ČISTENIE,
STAROSTLIVOSŤ A
úDRžBA
Po každom ukončení nabíjacieho procesu vyčistite
svorky. Aby ste predišli korózii, utrite každú baté-
riovú tekutinu, ktorá sa môže eventuálne dostať
do kontaktu so svorkami.
Keď prístroj skladujete, dôkladne navite kábel.
Tým predídete prípadným poškodeniam kábla a
prístroja.
Prístroj čistite mäkkou, suchou handričkou.
Prístroj skladujte na čistom, suchom mieste.
Opatrne!
Na kvalifikovaný technický personál sa obráťte aj pri
výmene zásuvky alebo napájacieho kábla. Bude tým
zaručená a zachovaná bezpečnosť zariadenia.
V prípade poškodenia produktu, potreby vykonania
opráv, alebo pri iných problémoch sa obráťte na
predajňu, alebo na kvalifikovaný personál.

Servis

Ak ste si prečítali tento návod na obsluhu a napriek
tomu máte otázky týkajúce sa uvedenia zdviháka
do prevádzky alebo otázky ohľadom obsluhy, alebo
sa objavil neočakávaný problém, skontaktujte sa s
odborným predajcom.
Likvidácia
Obal je vyrobený z materiálu, ktorý neznečisťuje
prostredie a preto ho môžete zlikvidovať v zber-
niach recyklovateľného odpadu.
Neodhadzujte elektrické zariadenia do
bežného domového odpadu!
Podľa Európskej smernice 2012/19/Eú o elekt-
rických a elektronických použitých spotrebičoch
a realizácii do národného práva musia byť použité
elektrospotrebiče separátne zhromažďované a
ekologicky recyklované. O možnostiach likvidácie
použitých elektrospotrebičov sa informujte na
správe obce alebo mesta.
Uvedené ilustrácie sa môžu mierne líšiť od samot-
ného výrobku. Vyhradzujeme si právo na vykonanie
zmien v dôsledku technického vývoja. Dekorácia nie
je súčasťou.
Slovenčina 99

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

1061710618

Table of Contents