Bezpečnost - AEG 10616 Instructions For Use Manual

Microprocessor charger
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
BEZPEČNOST
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Přečtěte si všechny bezpečnostní
pokyny a instrukce. Nedodržení
bezpečnostních pokynů a ostat-
ních instrukcí může vést k zásahu
elektrickým proudem, požáru nebo
k těžkým zraněním. Uschovejte si
všechna bezpečnostní upozornění a
instrukce pro budoucnost.
Předávejte všechny podklady dalším
uživatelům přístroje!
Výstraha!
Nebezpečí nehody a ohrožení života
kojenců a dětí! Nikdy nenechávejte
děti bez dozoru s obalovým mate-
riálem. Hrozí nebezpečí zadušení.
Nenechávejte děti si hrát s kabely
- nebezpečí uškrcení! Nenechá-
vejte děti si hrát se stavebními a
montážními díly, mohou je spolknout
a udusit se.
Výrobce není zodpovědný za škody
způsobené:
neodborným připojením nebo pro-
vozem.
působením vnějších sil, poškození
přístroje nebo jeho částí mecha-
nickým zatížením anebo přetížením.
jakoukoliv změnou přístroje.
použitím přístroje k účelům, které
nejsou popsané v tomto návodu k
obsluze.
následkem použití k jinému, než ke
stanovenému účelu nebo neod-
borným použitím anebo vadnými
bateriemi.
vlhkostí nebo nedostatečným
větráním.
neoprávněným otevřením přístroje.
Toto vede k zániku záruky.
Nebezpečí poleptání!
Baterie obsahují kyselinu, která
může zranit oči a pokožku. Při
nabíjení baterie vznikají plyny a
páry ohrožující zdraví.
Vyhýbejte se jakémukoliv kontak-
tu se žíravou kyselinou z baterie.
Pokožku nebo předměty, které se
dostaly do kontaktu s kyselinou ih-
ned důkladně omyjte vodou. Jestliže
se Vám dostala kyselina do očí,
vyplachujte je nejméně 5 minut pod
tekoucí vodou. Kontaktujte ihned
Vašeho lékaře.
Používejte ochranné brýle a ochran-
né rukavice odolné proti kyselině.
Chraňte i Vaše oblečení, např. vhod-
nou zástěrou.
Baterii nenaklánějte, kyselina může
vytéct.
Vždy zajistěte dostatečné větrání.
Nevdechujte vzniklé plyny a páry.
Česky 63

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

1061710618

Table of Contents