Vyhľadávanie Chýb - AEG 10616 Instructions For Use Manual

Microprocessor charger
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
98
www.aeg-automotive.com
VyHĽADáVANIE CHýB
Chyba/problém
Označenie chyby (Er 1)
Označenie chyby (Er 2)
Batériu nie je možné nabiť
Dlhá doba nabíjania
Príliš nízke napätie batérie
Možné príčiny
Poškodená batéria:
• Napätie batérie je nižšie ako 1,5 V a
vyššie ako 0,5 V
• Napätie v prípade 6 V-batérie je nižšie
ako 5 V alebo 12 V-batérie nižšie ako 11 V
aj vtedy, keď sa batéria nabíjala 4 minúty
• Napätie je 2 minúty po úplnom nabití
nižšie ako 6 V príp. 12 V
• v priebehu 24 hod. nie je možné
dosiahnuť stav plného nabitia
Nesprávne pripojená/nepripojená/batéria
Bolo zvolené nesprávne napätie batérie
(6 V/12 V/24 V)
Nie je prítomné napätie, nabíjačka nie je
pripojená v sieti.
Pri veľmi nízkych teplotách (pod 0°C)
sa nabíja len veľmi nepatrným nabíjacím
prúdom. Doba nabíjania sa tým predlžuje.
Ak sa batéria zohreje, nabíjací prúd sa
primerane prispôsobí.
Príliš vysoká kapacita batérie pre použitú
nabíjačku.
Batéria nebola nabíjaná dostatočný čas
Riešenie
Batériu nechajte skontrolovať v odbornej
dielni.
Batériu vymeňte.
Nabíjačku odpojte zo siete a skontrolujte
pripojenia.
Odpojte nabíjačku zo siete a počkajte, kým
nezhasne displej. Potom nabíjačku opäť
zapojte do siete a nastavte správne napätie
batérie.
Nabíjačku zapojte do 230 V elektrickej
zásuvky, displej sa rozsvieti. Batéria môže
byť eventuálne poškodená.
Batériu nabíjajte za normálnych podmi-
enok.
Nebezpečenstvo explózie!
Zamrznutú batériu nenabíjajte.
Použite vhodnú nabíjačku.
Zabezpečte dostatočne dlhé nabíjanie
batérie.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

1061710618

Table of Contents