Funkcie; Používanie; Pred Použitím - AEG 10616 Instructions For Use Manual

Microprocessor charger
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
C.
Oznacenia
1
Displej
2
Tlačidlo „Mode"
3
Komfortné zástrčkové pripojenie
4
Pólový pripájací kábel (+) so svorkou (červený)
5
Pólový pripájací kábel (-) so svorkou (čierny)
Pólový pripojovací kábel (-) s prstencovou prípo-
6
jkou (čierna)
Pólový pripojovací kábel (+) s prstencovou
7
prípojkou (červená)
8
Sieťový kábel so zástrčkou
9
Možnosti zavesenia

Funkcie

Nabíjačka je vybavená mikroprocesorom (MCU -
Micro-Computer-unit) a má plnoautomatické
funkcie nabíjania, diagnostiky, revitalizácie a údržby.
Po voľbe typu pripojenej batérie (6 V alebo 12 V)
rozpozná nabíjačka kapacitu batérie a stav nabitosti,
a z toho vypočíta potrebné nabíjacie parametre
(nabíjacie napätie, nabíjací prúd). To umožňuje efek-
tívne a bezpečné nabíjanie. Ak sa zvolí nevhodný
režim nabíjania pre danú batériu, alebo ak je batéria
poškodená, nabíjanie sa nezačne. Nabíjačka indikuje
chybu.
Nabíjacka sa po výpadku prúdu opät automaticky
zapne a pokracuje v naposledy zvolenom nabíjacom
režime.
Nabíjačka môže byť vďaka funkcii „udržiavacie
nabíjanie" trvale pripojená. Maximálny stav nabitia
zostane pritom zachovaný. Batéria je kontinuálne
monitorovaná a prípadne sa opäť zaktivuje režim
nabíjania.
POUžíVANIE
Pred použitím
Varovanie!
Pred použitím / nasadením prístroja si dôkladne
prečítajte návod na používanie batérie ako aj vozidla
a všetky bezpečnostné pokyny a uistite sa, že ste im
porozumeli.
Používajte ochranné okuliare a rukavice
neprepúšťajúce kyselinu.
Zabezpečte dostatočné vetranie.
Uistite sa, že sú batériové póly čisté. Ak batéria
disponuje odnímateľnými odvzdušňovacími uzá-
vermi, naplňte každú bunku batérie až po hladinu
odporúčanú výrobcom batérie destilovanou
vodou. Nepreplňte bunky.
Ak je batériu pred nabíjaním potrebné vybrať z
vozidla, z batérie vždy najskôr odpojte uzemnenú
prípojku. Skontrolujte, či sú vo vozidle vypnuté
všetky ostatné spotrebiče.
Ak batéria nemá uzávery, riaďte sa pokynmi
výrobcu batérie vzťahujúcimi sa na nabíjanie
batérie a rýchlosť nabíjania.
Slovenčina
95

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

1061710618

Table of Contents