Hledání Chyb - AEG 10616 Instructions For Use Manual

Microprocessor charger
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
70
www.aeg-automotive.com
HLEDáNí CHyB
Chyba/Problém
Ukazatel chyby (Er 1)
Ukazatel chyby (Er 2)
Baterii nelze nabt.
Dlouhá životnost.
Příliš nízké napětí baterie.
Možné příčina
Vadná baterie:
• Napětí baterie je nižší než 1,5 V a vyšší
než 0,5 V
• Po 4 minutách nabíjení baterie 6 V je
napětí pod 5 V nebo při nabíjení baterie
12 V je napětí pod 11 V.
• 2 minuty po plném nabití baterie je její
napětí nižší než 6 V resp. 12 V
• během 24 hodin nebylo možné baterii
úplně nabít
Baterie je nesprávně nebo není vůbec
připojená.
Zvolené nesprávné napětí baterie
(6 V/12 V/24 V)
Napětí ze sítě není k dispozici, nabíječka
není zapojená.
Při velmi nízkých teplotách (pod 0 ºC)
probíhá nabíjení jen s velmi nízkým
nabíjecím proudem. Tím se prodlužuje
životnost baterie. Jestliže se baterie
zahřeje, reguluje se odpovídajícím
způsobem nabíjecí proud.
Příliš vysoká kapacita baterie pro použitou
nabíječku.
Baterie byla příliš krátce nabíjena.
Řešení
Baterii nechat přezkoušet v odborné dílně.
Baterii vyměnit za novou.
Nabíječku odpojit od sítě a zkontrolovat
připojení.
Nabíječku odpojit a počkat až displej zhas-
ne. Potom nabíječku zase zapojit a nastavit
správné napětí baterie.
Zajistit, aby byla nabíječka připojená do
zásuvky s napětím 230 V a displej svítil.
Eventuálně je také vadná baterie
Nabíjejte baterii za normálních podmínek.
Nebezpečí výbuchu!
Nenabíjet zmrzlé baterie.
Použijte vhodnou nabíječku.
Zajistěte dostatečně dlouhé nabíjení
baterie.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

1061710618

Table of Contents