Zapojenie Prístroja; Spustenie Procesu Nabíjania; Osvetlenie Displeja; Ukončite Nabíjanie A Odpojte Nabíjačku - AEG 10616 Instructions For Use Manual

Microprocessor charger
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
96
www.aeg-automotive.com
Zapojenie prístroja
Varovanie!
Pri zapájaní prístroja na batériu dbajte vždy na
správnu polaritu a pevné priliehanie svoriek a pozor
na skrat v dôsledku dotyku svoriek batérie.
1. Zapojte potrebný
pólový pripojovací kábel
(s prstencovými prípoj-
kami alebo svorkami) s
komfortnou pripojova-
cou zástrckou (3) na
nabíjacke.
2. Červenú svorku (+) pri-
pojte na (+) pól batérie.
3. Čiernu svorku (-) pripoj-
te na (-) pól batérie.
Poznámka:
Čiernu svorku (-) môžete
pripojiť tiež na karosériu
vozidla. (Pritom rešpektujte
návod na obsluhu vozidla!). Obidve svorky musia
mať zabezpečený dobrý kontakt a musia pevne
priliehať.
Varovanie!
Nebezpečenstvo požiaru a zasiahnutia elektrickým
prúdom! Zapojte nabíjačku do 230 V sieťovej zásuv-
ky bez pomoci predlžovacieho kábla, ak je to možné.
Vo výnimočnom prípade použite čo možno najkratší
230 V predlžovací kábel, ktorý je nepoškodený a
úplne odvinutý.
4. Zástrčku nabíjačky zapojte do 230 V sieťovej
zásuvky.
Keď je nabíjačka správne pripojená, táto sa zaktivuje
zobrazením štart (pohotovostný režim). V tomto
režime sa nabíjačka automaticky prepne späť do
základných nastavení.
Ak je batéria identifikovaná ako poškodená, alebo
bola pripojená nesprávnou polaritou, rozsvieti sa
chybová kontrolka (Er 1). V takom prípade vytiahni-
te nabíjačku zo zásuvky a skontrolujte batériu ako aj
správnosť pripojenia (pozri aj „Hľadanie chýb").
Poznámka:
Batéria je identifikovaná ako poškodená, ak je jej
napätie nižšie ako 3,0 V (6 V batéria alebo 12 V
batéria). Batériu nechajte odborne skontrolovať.
Spustenie procesu nabíjania
5. Opakovaným stláčaním tlačidla „Mode" (2) zvoľte
požadovaný nabíjací režim 6 V, 12 V alebo 24 V.
6. Nabíjací proces zacne automaticky.
Poznámka:
Ak ste zvolili nesprávny režim nabíjania, zobrazí sa
chybové hlásenie (Err). Nabíjačku v tomto prípade
vypnite a vyberte batériu, chvíľu počkajte a znova ju
Mode
zapojte do siete.
6 A
Poznámka:
Bloky vo vnútri symbolu batérie blikajú počas
nabíjania v závisosti od stavu nabitia.
Ked je batéria plne nabitá, rozsvietia sa všetky
bloky v symbole batérie.
Dodatočne sa na displeji zobrazí aktuálne napätie
batérie.
Keď je batéria celkom nabitá, nabíjačka prepne
na udržiavacie nabíjanie za účelom zachovania
stavu nabitia a ochrany batérie proti nadmernému
nabitiu.

Osvetlenie displeja

Stlacte tlacidlo „Mode" (2).
Osvetlenie displeja sa počas nabíjania automaticky
vypne po cca 30 sekundách. Osvetlenie disple-
ja môžete kedykoľvek znova aktivovať na cca
30 sekúnd stlačením tlačidla Mode.
Ukončite nabíjanie a odpojte nabíjačku
7. Z 230 V zásuvky na striedavý prúd vždy najskôr
vytiahnite zástrčku.
8. Z (-) pólu batérie alebo z karosérie vozidla
odpojte čiernu svorku (-).
9. Z (+) pólu batérie odpojte červenú svorku (+).

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

1061710618

Table of Contents