Download Print this page

Philips HF3475/01 User Manual page 93

Philips wake-up light hf3475/01 white
Hide thumbs

Advertisement

menyfunktioner för valratten i mitten (sEt)
Nedan finns en beskrivning av alla funktioner som kan ställas in på menyn. Funktionerna visas på
menyn i följande ordning:
-
Klocktid
-
Larmtid
-
Larmljud
Insomningstimer Du kan använda insomningstimern när du vill att radion och/eller lampan ska vara
-
påslagna under en viss tidsperiod (15 minuter till 2 timmar) innan du somnar. Du kan stänga av
insomningstimern igen genom att ställa in tiden för insomningstimern på 00:00 eller genom att
stänga av radion och/eller lampan.
Ljusstyrka för teckenfönstret Du kan välja en ljusstyrka för teckenfönstret mellan 1 och 4.
-
Du kan använda rattarna för funktionsval på följande sätt:
1
Öppna menyn genom att trycka på valratten i mitten (SET).

Välj en funktion genom att vrida på valratten i mitten (SET).

Använd funktionen genom att trycka på valratten i mitten (SET).

Välj en inställning genom att vrida på valratten i mitten (SET).
5
Bekräfta genom att trycka på valratten i mitten (SET).
radio/volym
1
Slå på radion genom att trycka på den nedre valratten. (Bild 11)

Välj önskad radiofrekvens genom att vrida på valratten i mitten (SET) (Bild 1).
Tips: Sök efter radiofrekvenser automatiskt genom att trycka in valratten i mitten (SET) i ca 2 sekunder.

Stäng av radion genom att trycka på den nedre valratten igen.
volym
1
Ställ in volymnivån genom att vrida på den nedre valratten.
Du kan välja en volymnivå mellan 1 och 20.
Obs! Volymnivån som du har valt är automatiskt inställd som volymnivå även för larmet.
ställa in larmet
När du ställer in larmet väljer du en larmtid och den ljudtyp du vill vakna till. Larmet är inställt när
larmsymbolen visas i teckenfönstret. Ljusintensiteten ökar långsamt till den valda nivån under de sista
30 minuterna före den inställda larmtiden. Ljudet ökar långsamt under 90 sekunder till den valda
nivån efter den inställda larmtiden.
Obs! Du kan ställa in ljusintensiteten eller larmvolymen genom att vrida på den övre eller nedre
valratten. Om du inte vill vakna till lampan eller ett ljud ställer du in ljusintensiteten eller volymnivån på 0.
Se avsnittet Använda lampan och Radio/volym.
1
Tryck ned kontrollreglaget till det mellersta läget när du vill slå på larmet. (Bild 1)
Timangivelsen blinkar (Bild 1).
,
Om du vill justera tiden följer du steg  till 5. Om larmtiden stämmer väntar du i några
,
sekunder.

Välj timtiden genom att vrida på valratten i mitten (SET).
Obs! Du kan endast göra detta när timangivelsen blinkar. Om så inte är fallet trycker du kontrollreglaget
uppåt och nedåt igen så att larmtidsläget öppnas. Du kan även ställa in larmtiden på menyn (se
avsnittet Menyfunktioner för valratten i mitten (SET) ovan).
svEnska
9

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Philips HF3475/01

  Related Manuals for Philips HF3475/01

This manual is also suitable for:

Hf3476/01Hf3475Hf3476