Philips HF3475/01 User Manual page 91

Philips wake-up light hf3475/01 white
Hide thumbs

Advertisement

viktigt
-
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.
-
Apparaten är dubbelisolerad i enlighet med klass II (Bild 2).
Fara
-
Vatten och elektricitet är en farlig kombination. Använd inte apparaten i våta miljöer (t.ex. i
badrummet eller i närheten av en dusch eller simbassäng).
-
Låt inte vatten komma in i apparaten och spill inte vatten på den (Bild 3).
varning
-
Kontrollera att den spänning som anges på apparaten överensstämmer med den lokala
nätspänningen innan du ansluter apparaten.
-
Apparaten passar för en nätspänning på 230 V och en frekvens på 50 Hz.
-
Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade
serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
-
Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder,
eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller
får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras
säkerhet.
-
Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
-
Apparaten ska endast användas inomhus (Bild 4).
var försiktig
-
Tappa inte apparaten och utsätt den inte för kraftiga stötar.
-
Placera apparaten på en stabil, plan och halkfri yta.
-
Använd inte apparaten vid rumstemperaturer under 10 °C eller över 35 °C.
-
Se till att ventilationshålen längst upp och längst ned på apparaten är öppna under användning.
-
Använd aldrig apparaten om lamphöljet eller det övre höljet är skadat, trasigt eller saknas.
-
Rådfråga läkare innan du börjar använda apparaten om du har lidit eller lider av en allvarlig
depression.
-
Använd inte apparaten som ett sätt att minska antalet timmar du sover. Syftet med apparaten är
att hjälpa dig vakna lättare. Den minskar inte ditt sömnbehov.
-
Apparaten har ingen på/av-knapp. Om du vill koppla ur apparaten drar du ut nätsladden ur
vägguttaget.
-
Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk, samt liknande användning, t.ex. på hotell.
allmänt
-
Du kan använda den ljusintensitetsnivå som du vill vakna till (mer information finns i avsnittet
Använda lampan, kapitlet Använda apparaten).
-
Om du ofta vaknar för tidigt eller med huvudvärk sänker du ljusnivån.
-
Om du delar sovrum med någon kanske den personen oavsiktligt vaknar av ljuset från
apparaten, trots att personen befinner sig längre ifrån apparaten. Det beror på skillnader i
ljuskänslighet mellan olika personer.
Elektromagnetiska fält (EmF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om
apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker
att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
Förberedelser inför användning
så här använder du de tre rattarna för funktionsval
På kontrollpanelen finns tre rattar för funktionsval. Med dem kan du ställa in alla funktioner för
apparaten.
svEnska
91

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Philips HF3475/01

  Related Manuals for Philips HF3475/01

This manual is also suitable for:

Hf3476/01Hf3475Hf3476