Download Print this page

Philips HF3475/01 User Manual page 72

Philips wake-up light hf3475/01 white
Hide thumbs

Advertisement

norsk
7
miljø
-
Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det inn til en
gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette bidrar du til å ta vare på miljøet (fig. 23).
garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til
nettsidene til Philips på www.philips.com. Du kan også ta kontakt med Philips' forbrukertjeneste der
du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen forbrukertjeneste i
nærheten, kan du kontakte din lokale Philips-forhandler.
Begrensninger i garantien
Av sikkerhetsmessige årsaker kan ikke lampen i apparatet byttes. Hvis apparatet eller lampen ikke
fungerer, bør du gå til Philips' webområde på www.philips.com eller ta kontakt med din lokale Philips-
forhandler (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen forbrukerstøtte i
nærheten, bør du kontakte din lokale Philips-forhandler.
Feilsøking
I dette kapitlet oppsummeres de vanligste problemene som kan oppstå med apparatet. Hvis du ikke
klarer å løse problemet med informasjonen nedenfor, bør du ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte
der du bor.
Problem
Apparatet virker ikke i
det hele tatt.
Apparatet fungerer slik
det skal, men lampen
virker ikke lenger.
Apparatet blir varmt
ved bruk.
Apparatet reagerer
ikke når jeg prøver å
stille inn forskjellige
funksjoner.
Lampen slås ikke på
når alarmen går.
Lampen lyser ikke
umiddelbart når jeg
slår den på.
Løsning
Kanskje støpslet ikke er ordentlig festet i stikkontakten. Sett støpslet
ordentlig inn i stikkontakten.
Kanskje det er strømbrudd. Kontroller strømtilførselen ved å koble til et
annet apparat.
Lampen har en forventet levetid på over 7 år. Levetiden påvirkes av
apparatets bruk. Hvis det brukes veldig mye, er det ikke sikkert at
lampen varer i 7 år. Lampen kan ikke byttes. Ta kontakt med Philips'
forbrukerstøtte hvis lampen slutter å virke.
Dette er normalt fordi apparatet varmes opp av varmen fra lampen.
Ta støpslet ut av stikkontakten og sett det inn på nytt. Hvis du setter inn
støpslet i løpet av 15 minutter, registrerer apparatet alarminnstillingene
som ble angitt. Hvis du venter enda lenger før du setter inn støpslet,
tilbakestilles apparatet til standard fabrikkinnstillingene.
Lydintensitetsnivået kan være stilt inn for lavt. Øk lydintensitetsnivået.
Kanskje du slo av alarmfunksjonen ved å stille inn kontrollspaken på
øverste posisjon. Hvis du vil slå på alarmfunksjonen, stiller du
kontrollspaken på midterste posisjon.
Apparatet kan være defekt. Ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte der
du bor.
Det tar ca. 1 sekund før lampen slås på. Det er normalt, siden lampen
må varmes opp.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Philips HF3475/01

  Related Manuals for Philips HF3475/01

This manual is also suitable for:

Hf3476/01Hf3475Hf3476