Download Print this page

Philips HR7766/13 User Manual Page 36

Philips food processor 800 w compact 4 in 1 setup 2.5 l bowl.
Hide thumbs

Advertisement

ČEština
36
al Střední mlecí kotouč, průměr 4 mm
aM Hrubý mlecí kotouč, průměr 8 mm
an Oddělovač
ao Plnicí nástavec
aP Pěchovač
aQ Zásuvka
Důležité
Před použitím přístroje si důkladně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí
použití.
obecné informace
nebezpečí
-
Nikdy nenamáčejte motorovou jednotku ani převodové pouzdro mlýnku na maso do vody ani
jiné kapaliny, nevyplachujte je pod tekoucí vodou. Pro čištění motorové jednotky používejte
pouze navlhčený hadřík.
výstraha
-
Dříve než přístroj připojíte do sítě, zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji souhlasí
s napětím v místní elektrické síti.
-
Abyste předešli možnému nebezpečí, nikdy nepřipojujte tento přístroj k časovému spínači.
-
Pokud by byla poškozena síťová šňůra, musí její výměnu provést společnost Philips, autorizovaný
servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému
nebezpečí.
-
Pokud byste zjistili poškození na zástrčce, síťové šňůře nebo na jiném dílu, přístroj nepoužívejte.
-
Nikdy nepoužívejte mixér, mísu kuchyňského robota, odšťavňovač ani mlýnek na maso k zapnutí
nebo vypnutí přístroje.
-
Nikdy nenechte přístroj pracovat bez dozoru.
-
Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání
přístroje předem poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
-
Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
upozornění
-
Před nasazováním jakýchkoli dílů nebo jejich odnímáním či úpravami vždy přístroj odpojte
od sítě.
-
Přístroj vždy vypínejte otočením ovládacího knoflíku do polohy O.
-
Nikdy nepoužívejte žádné příslušenství ani díly od jiných výrobců nebo takové, které nebyly
výslovně doporučeny společností Philips. Pokud použijete takové díly či příslušenství, pozbývá
záruka platnosti.
-
Nepřekračujte maximální hladinu, která je vyznačena na nádobě a na míse.
-
Mísu kuchyňského robota a mlýnek na maso lze používat, pouze pokud je na motorové jednotce
místo nádoby mixéru umístěn šroubovací uzávěr.
-
Některé druhy potravin mohou způsobit zabarvení povrchu dílů přístroje. To nemá na funkci dílů
přístroje žádný negativní vliv. Po určitém čase toto zabarvení obvykle zmizí.
-
Přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti.
kuchyňský robot
výstraha
-
Pokud se nožová jednotka zasekne, odpojte přístroj ze sítě ještě před odstraňováním surovin,
které ji zablokovaly.
-
Při manipulaci s nožovými jednotkami a kotouči nebo při jejich čištění se nedotýkejte čepelí
nožů. Jsou velmi ostré a mohli byste se snadno pořezat.

Advertisement

This manual also for:

Hr7766

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: