Download Print this page

Philips HR7766/13 User Manual Page 135

Philips food processor 800 w compact 4 in 1 setup 2.5 l bowl.
Hide thumbs

Advertisement

ak Nakrętka
al Tarcza średnio mieląca, otwory o średnicy 4 mm
aM Tarcza grubo mieląca, otwory o średnicy 8 mm
an Separator
ao Nasadka masarska
aP Popychacz
aQ Szuflada
Ważne
Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi i zachowaj ją na
wypadek konieczności użycia w przyszłości.
opis ogólny
niebezpieczeństwo
-
Nigdy nie zanurzaj części silnikowej ani obudowy przekładni maszynki do mięsa w wodzie lub
innym płynie (nie płucz ich także pod bieżącą wodą). Do czyszczenia części silnikowej używaj
wyłącznie wilgotnej szmatki.
ostrzeżenie
-
Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z
napięciem w sieci elektrycznej.
-
W celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji urządzenia nie należy podłączać do włącznika
czasowego.
-
Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego należy zlecić
autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej
osobie.
-
Nie korzystaj z urządzenia, jeśli jego wtyczka, przewód sieciowy lub inne części są uszkodzone.
-
Nigdy nie używaj blendera, pojemnika robota kuchennego, sokowirówki ani maszynki do mięsa
do włączania lub wyłączania urządzenia.
-
Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
-
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub
doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.
-
Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
uwaga
-
Przed składaniem i rozkładaniem elementów urządzenia oraz ustawianiem każdej części zawsze
wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego.
-
Zawsze wyłączaj urządzenie, obracając pokrętło sterujące do położenia O.
-
Nigdy nie używaj akcesoriów ani części zamiennych innych producentów ani takich, które nie są
zalecane przez firmę Philips. W przypadku użycia takich akcesoriów lub części gwarancja traci
ważność.
-
Nie przekraczaj górnego poziomu oznaczonego na pojemniku lub dzbanku.
-
Pojemnika robota kuchennego oraz maszynki do mięsa używaj tylko po uprzednim zdjęciu z
części silnikowej dzbanka blendera i umieszczeniu w tym miejscu nakładki.
-
Niektóre składniki mogą powodować przebarwienia na akcesoriach. Nie wpływa to negatywnie
na działanie tych akcesoriów. Po pewnym czasie przebarwienia na ogół same znikają.
-
Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
Polski
135

Advertisement

This manual also for:

Hr7766

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: