Download Print this page

Philips HR7766/13 User Manual Page 23

Philips food processor 800 w compact 4 in 1 setup 2.5 l bowl.
Hide thumbs

Advertisement

-
Не докосвайте остриетата на режещия блок, когато го сваляте или почиствате. Те са
много остри и лесно можете да порежете пръстите си.
Внимание
-
Не използвайте режещия блок на месомелачката в комбинация със сепаратора и фунията
за наденици.
Електромагнитни излъчвания (EMF)
Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните
излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно и съобразно напътствията в Ръководството,
уредът е безопасен за използване според наличните досега научни факти.
защитни функции
Термичен предпазен прекъсвач
Уредът е съоръжен с термичен предпазен прекъсвач, който изключва автоматично
електрозахранването на уреда в случай на прегряване.
Ако уредът спре да работи:
1
Изключете щепсела от контакта.
2
Оставете уреда да се охлажда 1 час.
3
Включете пак щепсела в контакта.
4
Отново включете уреда.
Обърнете се към Вашия дилър на Philips или упълномощен сервизен център на Philips, ако
термичният предпазен прекъсвач се задейства прекалено често.
Вградена защитна блокировка
Тази функция гарантира, че ще можете да включвате уреда само ако сте монтирали каната на
пасатора, купата или месомелачката правилно върху задвижващия блок. Ако пасаторът,
кухненският робот, сокоизстисквачката или месомелачката са монтирани правилно (вж. глава
"Използване на уреда"), вградената защитна блокировка ще се изключи.
Преди първата употреба
Старателно почистете частите, които ще се допират до храна, преди да използвате уреда за
първи път (вж. раздел "Почистване").
използване на уреда
кухненски робот
1
Поставете винтовата капачка върху задвижващия блок (1) и я завъртете по
часовниковата стрелка, за да я застопорите (2) (фиг. 2).
2
Поставете купата върху задвижващия блок (1) и я завъртете по часовниковата стрелка,
за да я закрепите (2) (фиг. 3).
3
Поставете държача с желаната приставка в купата (режещ блок, приставка за месене,
балонна бъркалка или един от дисковете). Вижте съответния раздел по-долу.
4
Когато използвате режещия блок, приставката за месене или балонната бъркалка,
поставете съставките, които да бъдат обработвани, в купата.
5
Сложете капака на купата (1). Завъртете капака по часовниковата стрелка (2), за да го
закрепите с щракване (фиг. 4).
Внимавайте точката на капака и точката на купата да са точно една срещу друга. Издатината
на капака трябва да допълва формата на дръжката.
Български
23

Advertisement

This manual also for:

Hr7766

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: