Download Print this page

Rengöring Och Underhåll - Black & Decker Dustbuster Series Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Funktioner (fig. A)
1. Strömbrytare
2. Spärrknapp
3. Dammbehållare
4. Upphängningsögla
Fig. A
5. Munstycke för springor (V2401/
V2405/V2405B/V3605/V3605G/
V4899/V4890C/V4890CN/V6090C)
6. Borstmunstycke (V2401/V2405/
V2405B/V3605/V3605G/V4899/
V4890C/V4890CN/V6090C)
Montering
V2401/V2405/V2405B/V3605/V3605G/
V4899/V4890C/V4890CN/V6090C –
Montering av tillbehör (fig. A & B)
Dessa modeller är försedda med följande
tillbehör:
- ett fogmunstycke (5) för
svåråtkomliga ställen
- ett borstmunstycke (6) för möbler och
trappsteg
Montera tillbehör så här:
Tag ut tillbehören ur apparaten.
Sätt in önskat tillbehör framtill på
apparaten.
Du kan sätta tillbaks det tidigare tillbehöret
genom att klicka fast det på
tillbehörshållaren.
Sätta tillbaka båda tillbehören:
Skjut in det smala munstycket i borsten.
Tryck ner tillbehören tills de klickar
fast på plats.
Användning
Apparaten kan laddas medan den står
på en arbetsbänk eller hänger på
väggen med den bifogade väggkroken.
Före den första användningen måste
batteriet laddas i minst 16 timmar.
Lämna alltid apparaten ansluten till
laddaren när den inte används.
Laddning av batteriet (fig. A)
Kontrollera att apparaten är avstängd.
Batteriet laddas inte om strömbrytaren
står i det påslagna läget.
SVENSKA
Sätt laddarkontakten (8) i
laddningsuttaget (9) på apparatens
baksida.
Nätanslut laddaren (7).
Låt apparaten laddas i minst 16
timmar.
Laddaren kan bli varm under laddningen.
Det är normalt och tyder inte på något
problem. Apparaten kan vara ansluten till
laddaren under obegränsad tid.
Varning! Ladda inte batteriet vid
temperaturer på under 4° C eller över
40° C.
Start och stopp (fig. D)
Skjut strömbrytaren (1) framåt för att
starta apparaten.
Skjut den bakåt för att slå av
apparaten.
Rengöring och underhåll
Varning! Rengör filtren regelbundet.
Rengöring av dammbehållaren och
filtren (fig. E & F)
Filtren är återanvändbara och ska
rengöras regelbundet.
Tryck på frikopplingsknappen (2) och
ta bort dammbehållaren (3).
Töm dammbehållaren.
Ta ut filtren (10 & 11) genom att
vrida dem medurs.
Tvätta filtren i varmt vatten och tvål.
Om det skulle behövas, går också
dammbehållaren att tvätta. Sänk
aldrig apparaten i vatten.
Se till att dammbehållaren och
filtren har torkat helt.
Sätt tillbaka filtren (10 & 11) i
apparaten och vrid dem moturs tills
de knäpper fast.
Sätt tillbaka dammbehållaren på
apparaten. Se till att
dammbehållaren knäpper fast.
Varning! Använd aldrig apparaten utan
filter. Optimal sugkapacitet uppnås endast
med rena filter och tom dammbehållare.
37

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading