Download Print this page

Rengöring Och Underhåll - Black & Decker NV19XXYZ Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Låt apparaten laddas i minst 24 timmar.
u
Obs!: Laddaren kan bli varm under
laddningen. Det är normalt och tyder inte
på något problem. Apparaten kan vara
ansluten till laddaren under obegränsad tid.
Varning! Ladda inte batteriet vid
temperaturer under 10 °C eller över 40 °C.
Start och stopp (fig. D)
Skjut strömbrytaren (1) framåt för att
u
starta apparaten.
Skjut den bakåt för att slå av apparaten.
u
Rengöring och underhåll
Varning! Rengör filtren regelbundet.
Rengöring av dammbehållaren
och filtren (fig. E & F)
Filtren är återanvändbara och ska
rengöras regelbundet.
Avlägsna dammbehållaren (2) genom
u
att vrida den moturs.
Töm dammbehållaren.
u
Ta ut filterenheten (8) genom att vrida
u
den moturs.
Tvätta filtren i varmt vatten och tvål.
u
Om det skulle behövas, går också
dammbehållaren att tvätta. Doppa
aldrig apparaten i vatten.
Se till att dammbehållaren och filtren
u
har torkat helt.
Sätt tillbaka filterenheten(8) i apparaten,
u
och vrid medurs tills den låses fast.
Sätt tillbaka dammbehållaren på
u
apparaten. Se till att dammbehållaren
knäpper fast.
Varning! Använd aldrig apparaten utan
filter. Optimal sugkapacitet uppnås endast
med rena filter och tom dammbehållare.
Byte av filtren
Filtren ska bytas med intervall på 6 till 9
månader, eller vid behov om de är utslitna
eller skadade. Du kan skaffa nya filter hos
din Black & Decker-återförsäljare
(katalognummer: VF60).
Avlägsna filtren enligt ovanstående
u
beskrivning.
Montera de nya filtren enligt
u
ovanstående beskrivning.
SVENSKA
Miljöskydd
Z
Särskild insamling. Denna
produkt får inte kastas bland
vanliga hushållssopor.
Om du någon gång i framtiden behöver
ersätta din Black & Decker-produkt med
en ny, eller inte längre behöver den, ska
du inte kasta den i hushållssoporna.
Denna produkt skall lämnas till särskild
z
insamling.
Efter insamling av använda
produkter och
förpackningsmaterial kan
materialen återvinnas och
användas på nytt. Användning
av återvunna material skonar
miljön och minskar
förbrukningen av råvaror.
Enligt lokal lagstiftning kan det förekomma
särskilda insamlingar av uttjänt elutrustning
från hushåll, antingen vid kommunala
miljöstationer eller hos detaljhandlaren när
du köper en ny produkt.
Black & Decker erbjuder en insamlings-
och återvinningstjänst för Black & Decker-
produkter när de en gång har tjänat ut. För
att använda den här tjänsten lämnar du in
produkten till en auktoriserad
Black & Decker -reparatör/representant
som tar hand om den för din räkning.
Närmaste auktoriserad Black & Decker-
representant finner du genom det lokala
Black & Decker-kontoret på adressen i
den här manualen. Annars kan du söka
på Internet, på listan över auktoriserade
Black & Decker-representanter och alla
uppgifter om vår kundservice och andra
kontakter www.2helpU.com
Batteri (fig. G)
Z
När du kasserar produkten
måste batteriet avlägsnas
enligt beskrivningen nedan och
tas om hand enligt lokalt
gällande lagstiftning.
51

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker NV19XXYZ

This manual is also suitable for:

Nv48xxyzNv24xxyzNv36xxyzNv60xxyzNv72xxyz