Black & Decker Dustbuster Series Manual page 58

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
TÜRKÇE
Şarj sadece kapal yerlerde
kullan m içindir.
Cihaz kullanmadan önce bu
kullan m k lavuzunu dikkatlice
okuyunuz.
Özellikler (şek. A)
1. Açma/kapama düğmesi
2. Serbest b rakma düğmesi
3. Toz bölmesi
4. Asma halkas
Şek. A
5. Aral k ucu (V2401/V2405/V2405B/
V3605/V3605G/V4899/V4890C/
V4890CN/V6090C)
6. F rça ucu (V2401/V2405/V2405B/
V3605/V3605G/V4899/V4890C/
V4890CN/V6090C)
Montaj
V2401/V2405/V2405B/V3605/
V3605G/V4899/V4890C/V4890CN/
V6090C – Aksesuarlar monte etme
(şek. A & B)
Bu modeller şu aksesuarlarla birlikte gelir:
- dar alanlar için aral k ucu (5)
- mobilya ve merdivenler için f rça
ucu (6)
Aksesuar takmak için şunlar yap n:
Aksesuarlar cihazdan ç kart n.
Uygun aksesuar cihaz n ön taraf na
tak n.
Diğer aksesuar , bunu aksesuar tutucuya
oturtarak yeniden takabilirsiniz.
Her iki aksesuar da yeniden takmak için:
Aral k ucunu f rçan n içine kayd r n.
Aksesuarlar yerlerine oturana kadar
aşağ ya doğru bast r n.
Kullan m
Cihaz korumada iken veya tedarik
edilen duvar kancas n kullanarak
duvara yerleşik olduğu zaman şarj
edilebilir.
İlk kullan mdan önce pilin en az 16
saat şarj edilmesi gerekir.
58
Cihaz kullanmad ğ n z zaman şarj
cihaz nda b rak n.
Pili şarj etme (şek. A)
Cihaz n kapal olduğundan emin
olun. Açma/kapama düğmesi aç k
konumdayken pil şarj edilmez.
Fişi (8), cihaz n arka taraf ndaki şarj
bağlant s na (9) tak n.
Şarj (7) prize tak n.
Cihaz en az 16 saat şarjda tutun.
Şarj olma s ras nda şarj cihaz s nabilir.
Bu normaldir ve herhangi bir sorun
olduğunu göstermez. Cihaz şarja bağl
durumda süresiz olarak kalabilir.
Uyar ! Pili, 4 ºC alt ndaki veya 40 ºC
üzerindeki çevre s cakl ğ nda şarj etmeyin.
Cihaz aç p kapatma (şekil D)
Açmak için, açma/kapama düğmesini
(1) ileri itin.
Kapatmak için, açma/kapama
düğmesini geri itin.
Temizlik ve bak m
Uyar ! Filtreleri düzenli olarak temizleyin.
Toz bölmesi ve filtrelerin temizlenmesi
(şek. E & F)
Filtreler tekrar kullan labilirdir ve düzenli
olarak temizlenmelidir.
Serbest b rakma düğmesine (2)
bast r n ve toz bölmesini (3) ç kart n.
Toz bölmesini boşalt n.
Saat yönüne doğru çevirerek filtreleri
(10 & 11) sökün.
Filtreleri l k sabunlu suyla y kay n.
Gerekirse bölme de y kanabilir.
Cihaz suya sokmay n.
Toz bölmesinin ve filtrelerin kuru
olduğundan emin olun.
Filtreleri (10 & 11) cihaza tak n.
Bunu filtreler yerlerine oturana kadar
saat yönünün tersine doğru çevirerek
yapabilirsiniz.
Toz bölmesini cihaza yeniden tak n.
Toz bölmesinin yerine oturduğundan
emin olun.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading