Download Print this page

Black & Decker Dustbuster Series Manual page 53

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
™‡Ì‚ÔÏ· ÛÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹
√ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹
ÌfiÓˆÛË, ÂÔ̤ӈ˜ ‰ÂÓ
··ÈÙÂ›Ù·È Û‡ÚÌ· Á›ˆÛ˘.
ªÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹˜ ·ÔÌfiÓˆÛ˘
·ÛÊ·ÏÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ∏
·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜ ›ӷÈ
ËÏÂÎÙÚÈο ‰È·¯ˆÚÈṲ̂ÓË ·fi
ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹.
∏ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ÊÔÚÙÈÛÙ‹
‰È·ÎfiÙÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· Â¿Ó Ë
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
Á›ÓÂÈ Ôχ ˘„ËÏ‹. √˜ Û˘Ó¤ÂÈ· Ô
ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ ‰ÂÓ ı· ›ӷÈ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÈÌÔ˜. ∏ ÌÔÓ¿‰·
Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛ˘Ó‰Âı› ·fi ÙËÓ
ÎÂÓÙÚÈ΋ ·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜ ηÈ
Ó· ·ÔÛÙ·Ï› Û ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ
ÂÈÛ΢‹˜ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹.
√ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ
ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜
¯ÒÚÔ˘˜.
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ÙË
Û˘Û΢‹ ‰È·‚¿ÛÙ ÚÔÛ¯ÙÈο
ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.
÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο (ÂÈÎ. A)
1. ¢È·ÎfiÙ˘ on/off
2. ∫Ô˘Ì› ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘
3. ∫¿‰Ô˜ ·Ôı‹Î¢Û˘ ÛÎfiÓ˘
4. £ËÏÈ¿ ·Ó¿ÚÙËÛ˘
EÈÎ. ∞
5. EÚÁ·ÏÂ›Ô Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡ Û¯ÈÛÌÒÓ
(V2401/V2405/V2405B/V3605/
V3605G/V4899/V4890C/V4890CN/
V6090C)
6. µÔ‡ÚÙÛ· (V2401/V2405/V2405B/
V3605/V3605G/V4899/V4890C/
V4890CN/V6090C)
∂ § § ∏ ¡ π ∫ ∞
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË
V2401/V2405/V2405B/V3605/V3605G/
V4899/V4890C/V4890CN/V6090C –
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú (ÂÈÎ. A & B)
∆· ÌÔÓ٤Ϸ ·˘Ù¿ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ·ÍÂÛÔ˘¿Ú:
- ¤Ó· Ì˘ÙÂÚfi ÂÍ¿ÚÙËÌ· (5) ÁÈ·
‰˘ÛÚfiÛÈÙ· ÛËÌ›·
- Ì›· ‚Ô‡ÚÙÛ· (6) ÁÈ· ¤ÈÏ· Î·È ÛοϘ
°È· Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ οÔÈÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·,
·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ‚‹Ì·Ù· :
µÁ¿ÏÙ ٷ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú ·fi ÙË Û˘Û΢‹.
∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ
·ÍÂÛÔ˘¿Ú ÛÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ Ù˘
Û˘Û΢‹˜.
ªÔÚ›Ù ӷ Í·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÛÙË
‚¿ÛË ÙÔ˘ ÙÔ ¿ÏÏÔ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú
ÎÔ˘ÌÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘.
°È· Ó· Í·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙÂ Î·È Ù· ‰‡Ô
·ÍÂÛÔ˘¿Ú:
™‡ÚÂÙ ÙÔ Ì˘ÙÂÚfi ÂÍ¿ÚÙËÌ· ̤۷
ÛÙË ‚Ô‡ÚÙÛ·.
¶È¤ÛÙ ٷ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú ÚÔ˜ Ù· οو
̤¯ÚÈ Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜.
ÃÚ‹ÛË
∏ Û˘Û΢‹ ÌÔÚ› Ó·
Â·Ó·ÊÔÚÙÈÛÙ› fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ ¿Óˆ
ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ ‹
ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓË ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ
Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ ¿ÁÎÈÛÙÚÔ.
¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ¯Ú‹ÛË, Ë
Ì·Ù·Ú›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔÚÙÈÛÙ› Â›
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 16 ÒÚ˜.
∞Ê‹ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ Û˘Ó‰Â̤ÓË ÛÙÔÓ
ÊÔÚÙÈÛÙ‹ fiÙ·Ó Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ¯Ú‹Û˘.
ºfiÚÙÈÛË Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜ (ÂÈÎ. ∞)
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Û˘Û΢‹ ›ӷÈ
ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ∏ Ì·Ù·Ú›· ‰Â ı·
Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘
on/off ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË On.
EÈÛ·Á¿ÁÂÙ ÙÔ ‚‡ÛÌ· ÊÔÚÙÈÛÙ‹ (8)
ÛÙÔ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙË Û‡Ó‰ÂÛ˘ (9) ÛÙËÓ
›Ûˆ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Û˘Û΢‹˜.
µ¿ÏÙ ÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ (7) ÛÙËÓ Ú›˙·.
∞Ê‹ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ Ó· ÊÔÚÙ›ÛÂÈ Â›
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 16 ÒÚ˜.
53

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading