Download Print this page

Norsk - Black & Decker Dustbuster Series Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

NORSK

Bruksområder
Black & Decker Dustbuster
for lett, tørr støvsuging.
Apparatet er kun ment for bruk i hjemmet.
Sikkerhetsinstruksjoner
Advarsel! Når du bruker oppladbare
redskaper, må du følge en del
grunnleggende sikkerhetsregler,
se nedenfor, for å redusere faren for
brann, batterilekkasje, personskade
og materiell skade.
Les nøye gjennom hele denne
håndboken før du begynner å bruke
apparatet.
Bruksanvisningen beskriver hvordan
apparatet skal brukes. Bruk bare
tilbehør og utstyr til dette apparatet
som anbefales i bruksanvisningen.
Bruk av annet tilbehør eller utstyr
kan medføre fare for personskade.
Oppbevar denne bruksanvisningen
på et lett tilgjengelig sted.
Bruke apparatet
Apparatet må ikke brukes til å suge
opp væske eller materialer som kan
ta fyr.
Apparatet må ikke brukes i nærheten
av vann. Apparatet må ikke dyppes
i vann.
Trekk aldri i laderledningen når du
skal kople laderen fra stikkontakten.
Utsett ikke laderledningen for varme,
olje eller skarpe kanter.
Etter bruk
Trekk ut kontakten før du rengjør
laderen.
Når apparatet ikke er i bruk, må det
oppbevares på et tørt sted.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Kontroll og reparasjon
Før bruk må du kontrollere verktøyet
med hensyn til skader eller defekter.
Inspiserer også at ingen deler er
skadet, at strømbryteren ikke er
skadet eller eventuelle andre forhold
som kan påvirke apparatets funksjon.
Bruk aldri verktøyet hvis noen av
delene er skadet eller defekte.
40
®
er konstruert
Ved skade eller feil må delene
repareres eller byttes ut av et
autorisert serviceverksted.
Sjekk jevnlig om laderledningen kan
være skadet. Bytt laderen hvis
ledningen er skadet eller ikke
fungerer som den skal.
Prøv aldri å fjerne eller bytte andre
deler enn de som er angitt i denne
bruksanvisningen.
Batteri og lader
Batteriet må aldri åpnes.
Batteriet må ikke komme i kontakt
med vann.
Batteriet må ikke brennes.
Laderen må ikke komme i kontakt
med vann.
Laderen må ikke åpnes.
Elektrisk sikkerhet
Laderen er utformet for en bestemt
nettspenning. Kontroller at nettspenningen
er i overensstemmelse med spenningen
på typeskiltet. Du må aldri forsøke å
bytte laderen ut med et vanlig støpsel.
Symboler på laderen
Laderen er dobbeltisolert.
Derfor er ikke jording nødvendig.
Feilsikker skilletransformator.
Nettstrømforsyningen er
elektrisk adskilt fra
transformatorens utgang.
Laderen slås automatisk av hvis
omgivelsestemperaturen blir
for høy. Følgelig vil det ikke
være mulig å bruke laderen.
Enheten må kobles fra
strømnettet og leveres inn til
reparasjon i et autorisert
servicesenter.
Laderen er kun beregnet på
innendørs bruk.
Les nøye gjennom hele
håndboken før du begynner å
bruke apparatet.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading