Download Print this page

Gebruik Volgens Bestemming; Nederlands - Black & Decker Dustbuster Series Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

NEDERLANDS

Gebruik volgens bestemming

Uw Black & Decker Dustbuster
bedoeld voor lichte droge stofzuigklusjes.
Dit product is uitsluitend bedoeld voor
huishoudelijk gebruik.
Veiligheidsvoorschriften
Waarschuwing! Bij het gebruik
van accugevoede apparaten dienen
ter bescherming tegen brandgevaar,
vrijkomen van accuvloeistof, letsel
en materiële schade altijd gepaste
veiligheidsmaatregelen in acht te
worden genomen, waaronder de
volgende veiligheidsvoorschriften.
Lees de gehele gebruiksaanwijzing
aandachtig door voordat u het
apparaat gaat gebruiken.
Het bedoelde gebruik wordt in deze
handleiding beschreven. Gebruik ter
voorkoming van lichamelijk letsel
uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen
accessoires en hulpstukken. Gebruik
het apparaat uitsluitend waarvoor
het bedoeld is.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Gebruik van het apparaat
Gebruik het apparaat niet om
vloeistoffen of brandbare materialen
op te zuigen.
Gebruik het apparaat niet in de buurt
van water. Dompel het apparaat niet
in water onder.
Trek niet aan het snoer van de
oplader om de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer
van de oplader uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe
randen.
Na gebruik
Koppel voor het reinigen van de
oplader de netstekker los van het
lichtnet.
Indien niet in gebruik moet de
machine op een droge plaats worden
opgeborgen. Kinderen mogen geen
toegang hebben tot opgeborgen
machines.
22
Inspectie en reparatie
®
is
Accu en oplader
Elektrische veiligheid
Uw oplader is ontwikkeld voor een
bepaalde spanning. Controleer altijd of
de netspanning overeenkomt met het
voltage op het typeplaatje. Vervang de
oplader nooit door een netstekker.
Pictogrammen op de oplader
Controleer de machine voor gebruik
op beschadigde of defecte onderdelen.
Controleer op kapotte onderdelen,
beschadigingen aan schakelaars en
enige andere zaken die de werking
nadelig kunnen beïnvloeden.
Gebruik de machine niet als enig
onderdeel beschadigd of defect is.
Defecte onderdelen dienen door een
erkend servicecentrum te worden
gerepareerd of vervangen.
Controleer regelmatig het snoer van
de oplader op beschadigingen.
Vervang de oplader als het snoer
beschadigd of defect is.
Probeer nooit om enig onderdeel
anders dan in deze handleiding
beschreven te verwijderen of te
vervangen.
Probeer nooit om de accu te openen.
Stel de accu niet aan water bloot.
Verbrand de accu nooit.
Stel de oplader niet aan water bloot.
Open de oplader niet.
Uw oplader is dubbel geïsoleerd;
een aardaansluiting is daarom
niet noodzakelijk.
Storingbestendige
scheidingstransformator.
De netspanning is elektrisch
gescheiden van de
uitgangsspanning van de
transformator.
De oplader sluit automatisch af
als de omgevingstemperatuur te
hoog wordt. Als een gevolg zal
de oplader buiten werking raken.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading