Ce-Försäkran Om Överensstämmelse - Black & Decker Dustbuster Series Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Tekniska data
V2401
V2405
Spänning
V 2,4
Batterityp
NiCd/NiMH NiCd/NiMH
Vikt
kg 0,9
V1999
Spänning
V 2,4
Batterityp
NiCd
Vikt
kg 0,9
V6090C
Spänning
V 6,0
Batterityp
NiCd
Vikt
kg 1,0
Laddare
Spänning
Laddningstid cirka
CE-försäkran om
överensstämmelse
V2401/V2405/V2405B/V3605/V3605G/
V4899/V4890C/V4890CN/V6090C
Black & Decker förklarar att dessa
verktyg är konstruerade
i överensstämmelse med:
89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 55014,
EN60335, EN 61000
Director of Consumer Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Reservdelar / reparationer
Reservdelar finns att köpa hos
auktoriserade Black & Decker verkstäder,
som även ger kostnadsförslag och
reparerar våra produkter.
Förteckning över våra auktoriserade
verkstäder finns på Internet, vår hemsida
www.blackanddecker.se samt
www.2helpU.com
V3601
V3605
3,6
0,9
V4899
V4890C
V4890CN
4,8
NiCd/NiMH
0,9
V
230
AC
tim 16
Kevin Hewitt
Storbrittannien
1-3-2005
SVENSKA
Garanti
Black & Decker garanterar att produkten
är fri från material- och/eller
fabrikationsfel vid leverans till kund.
Garantin är i tillägg till konsumentens
lagliga rättigheter och påverkar inte
dessa. Garantin gäller inom
medlemsstaterna i Europeiska Unionen
och i det Europeiska Frihandelsområdet.
Om en Black & Decker produkt går sönder
på grund av material- och/eller
fabrikationsfel eller brister i
överensstämmelse med specifikationen,
inom 24 månader från köpet, åtar sig
Black & Decker att reparera eller byta ut
produkten med minsta besvär för kunden.
Garantin gäller inte för fel som beror på:
normalt slitage
felaktig användning eller skötsel
att produkten skadats av främmande
föremål, ämnen eller genom
olyckshändelse
Garantin gäller inte om reparation har
utförts av någon annan än en
auktoriserad Black & Decker verkstad.
För att utnyttja garantin skall produkten
och inköpskvittot lämnas till
återförsäljaren eller till en auktoriserad
verkstad senast 2 månader efter det att
felet har upptäckts. För information om
närmaste auktoriserad verkstad; kontakta
det lokala Black & Decker kontoret på
den adress som är angiven i
bruksanvisningen. En lista på alla
auktoriserade verkstäder samt
servicevillkor finns även tillgängligt på
Internet, adress: www.2helpU.com
Besök vår webbplats
www.blackanddecker.se för att
registrera din nya Black & Decker-produkt
samt för att erhålla information om nya
produkter och specialerbjudanden. Vidare
information om märket Black & Decker
och vårt produktsortiment kan återfinnas
på www.blackanddecker.se
39

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading