Download  Print this page

Dansk - Black & Decker Dustbuster Series Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

DANSK

Anvendelsesområde
Din Black & Decker Dustbuster
håndholdt støvsuger er designet til lette
tørstøvsugningsformål.
Produktet er kun beregnet til
husholdningsbrug.
Sikkerhedsinstruktioner
Advarsel! Ved brug af batteridrevne
apparater skal de grundlæggende
sikkerhedsforanstaltninger, herunder
nedenstående, altid følges, således
at risikoen for brand, lækkende
batterier og person- og
materialeskader begrænses.
Læs denne brugsanvisning
omhyggeligt igennem, inden
apparatet tages i brug.
Apparatet skal bruges som beskrevet
i denne brugsanvisning. Anvendelsen
af andet tilbehør til dette apparat
eller udførelse af opgaver med andet
udstyr end det her anbefalede kan
medføre risiko for personskader.
Opbevar denne brugsanvisning til
fremtidig brug.
Brug af apparatet
Brug ikke apparatet til at optage
væsker eller letantændelige
materialer med.
Brug ikke apparatet i nærheden af
vand. Dyp ikke apparatet ned i vand.
Træk aldrig i opladerens ledning for
at tage stikket ud af kontakten.
Ledningen skal holdes væk fra
varme, olie og skarpe kanter.
Efter brug
Tag opladeren ud af stikkontakten,
før den rengøres.
Når apparatet ikke er i brug, skal det
opbevares et tørt sted. Børn må ikke
have adgang til opbevarede apparater.
Undersøgelse og reparation
Før brug skal apparatet kontrolleres
for skader eller defekte dele.
Kontroller for brud på delene, for
skader på knapper og andet, der kan
have indflydelse på apparatets
funktion.
44
®
Batteri og lader
El-sikkerhed
Din oplader er beregnet til en specifik
netspænding. Før brug skal det
kontrolleres, at netspændingen svarer til
den, der er angivet på typeskiltet. Forsøg
aldrig at udskifte laderenheden med et
almindeligt netstik.
Symboler på opladeren.
Apparatet må ikke benyttes,
hvis nogen af delene er beskadigede
eller defekte.
Skadede eller defekte dele skal
repareres eller udskiftes af en
autoriseret tekniker.
Kontrollér jævnligt opladerens
ledning for skader.
Udskift opladeren, hvis ledningen er
beskadiget eller defekt.
Forsøg aldrig at fjerne eller udskifte
andre dele end dem, der er
specificeret i denne brugsanvisning.
Man må aldrig forsøge at åbne
batteriet.
Udsæt ikke batteriet for vand.
Brænd ikke batteriet.
Udsæt ikke opladeren for vand.
Opladeren må ikke åbnes.
Din oplader er dobbelt isoleret.
Derfor er jordledning ikke
nødvendig.
Fejlsikker isolerende
transformer. Strømforsyningen
er elektrisk adskilt fra
transformerens udgang.
Opladeren afbrydes automatisk,
hvis den omgivende temperatur
bliver for høj. Som følge heraf
kan opladeren ikke længere
fungere. Denne enhed skal
afbrydes fra strømforsyningen
og bringes til reparation på
autoriseret serviceværksted.
Opladeren er kun beregnet til
indendørs brug.

Advertisement

Table of Contents
loading