Black & Decker Dustbuster Series Manual page 24

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NEDERLANDS
Druk op de ontgrendelknop (2) en
verwijder de neus (3).
Maak de neus leeg.
Verwijder de filters (10 & 11) door ze
rechtsom te draaien.
Spoel de filters uit in warm sop.
De neus kan ook worden afgewassen,
indien noodzakelijk. Dompel het
apparaat niet in water onder.
Zorg ervoor dat de neus en de filters
droog zijn.
Plaats de filters (10 & 11) terug op
het apparaat; draai de filters linksom
totdat ze op hun plaats vastklikken.
Plaats de neus weer op het apparaat
terug. Zorg ervoor dat de neus op de
plaats klikt.
Waarschuwing! Gebruik het apparaat
nooit zonder de filters. Alleen met schone
filters en een lege neus kan stof optimaal
worden opgezogen.
Vervangen van de filters
De filters moeten iedere zes tot negen
maanden worden vervangen, alsook
wanneer ze versleten of beschadigd zijn.
Vervangende filters zijn verkrijgbaar bij
uw Black & Decker-dealer (cat. nr. VF30).
Verwijder de oude filters zoals
hierboven beschreven.
Monteer de nieuwe filters zoals
hierboven beschreven.
Milieu
Gescheiden inzameling.
Dit product mag niet met het
gewone huishoudelijke afval
worden weggegooid.
Wanneer uw oude Black & Deckerproduct
aan vervanging toe is of het u niet langer
van dienst kan zijn, gooi het dan niet bij
het huishoudelijk afval. Zorg ervoor dat
het product gescheiden kan worden
ingezameld.
Door gebruikte producten en
verpakkingen gescheiden in te
zamelen, worden de materialen
gerecycled en opnieuw gebruikt.
24
Hergebruik van gerecyclelde
materialen voorkomt
milieuvervuiling en vermindert
de vraag naar grondstoffen.
Inzamelpunten voor gescheiden inzameling
van electrische huishoudproducten bij
gemeentelijke vuilnisbergen of bij de
verkoper waar u een nieuw product
koopt, kunnen aan plaatselijke
voorschriften gebonden zijn.
Black & Decker biedt de mogelijkheid tot
inzamelen en recyclen van afgedankte
Black & Decker producten. Om gebruik
van deze service te maken, dient u het
product aan een van onze servicecentra
te sturen, die voor ons de inzameling
verzorgen.
U kunt het adres van het dichtstbijzijnde
servicecentrum opvragen via de adressen
op de achterzijde van deze handleiding.
U kunt ook een lijst van onze
servicecentra en meer informatie m.b.t.
onze klantenservice vinden op het volgende
Internet-adres: www.2helpU.com
Accu (fig. G & H)
NiCd/NiMH
Als u het apparaat zelf wilt weggooien,
moet u de accu zoals hieronder
beschreven verwijderen en vervolgens in
overeenstemming met de plaatselijke
voorschriften afvoeren.
Waarschuwing! Neem het apparaat los
van de stroomvoorziening alvorens de
accu te verwijderen.
Maak bij voorkeur de accu leeg door
het apparaat te gebruiken tot de
motor stopt.
Verwijder de neus (3).
Druk met behulp van een
schroevendraaier met vlakke kop het
accudeksel aan de inkeping boven de
connector zodanig in dat het deksel
loskomt en kan worden verwijderd.
Trek met behulp van de accubehuizing
de accu uit het apparaat.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading