Download Print this page

Black & Decker Dustbuster Series Manual page 60

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
TÜRKÇE
V6090C
Voltaj
V 6,0
Pil tipi
NiCd
Ağ rl k
kg 1,0
Şarj
Giriş voltaj
Ortalama şarj süresi
EC'ye uygunluk beyani
V2401/V2405/V2405B/V3605/V3605G/
V4899/V4890C/V4890CN/V6090C
Black & Decker firmas ürünlerinin
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 55014,
EN60335, EN 61000
normuna uyduğunu beyan eder.
Director of Consumer Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Garanti
Black & Decker, ürünün kalitesinden
emindir ve ürün için üstün bir garanti
sunar. Ayr ca bu garanti belgesi, hiçbir
şekilde kanuni haklar n z n olmas n
gerektirmez.
Eğer bir Black & Decker ürünü, hatal
malzeme ve işçilik nedeniyle bozulursa,
sat n alma tarihinden 24 ay içinde
müşteriye mümkün olabilecek en az
sorunu yaşatabilmek için Black & Decker
hatal k s mlar değiştirmeyi, belirgin bir
şekilde y pranm ş veya hasar görmüş
k s mlar onarmay veya değiştirmeyi
kabul eder; ancak bu belirtilenler şu
durumlar d ş nda geçerlidir:
Ürün ticari veya profesyonel
amaçlarla kullan lm şsa veya kiraya
verilmişse;
Ürün yanl ş veya amaç d ş
kullan lm şsa;
Ürün yabanc nesnelerden,
maddelerden veya kaza s ras nda
zarar görmüşse;
60
V
230
AC
h 16
Kevin Hewitt
İngiltere
1-3-2005
Yetkili tamir servisleri veya
Black & Decker servis ekibinden
başkas taraf ndan tamir yap lmaya
kalk ş lm şsa.
Garanti talebinde bulunmak için, sat c ya
veya yetkili tamir servisine sat n
ald ğ n za dair ispat sunmal s n z.
Bu k lavuzda belirtilen adresteki yerel
Black & Decker ofisine başvurarak size en
yak n yetkili tamir servisinin yerini
öğrenebilirsiniz. Ya da, Internet'te
Black & Decker yetkili tamir servislerinin
listesini ve sat ş sonras hizmet veren
yetkililerin tam detaylar n
öğrenebilirsiniz. Bu site:
www.2helpU.com adresindedir.
Yeni ürünler ve özel imkanlar hakk nda
sürekli güncel bilgi almak için lütfen
www.blackanddecker.com adresinde
bulunan web sitemize kay t olun.
Black & Decker markas ve ürün
yelpazemiz hakk nda daha fazla bilgi
www.blackanddecker.com adresinde
bulunmaktad r.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading