Download Print this page

Black & Decker Dustbuster Series Manual page 59

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Uyar ! Cihaz asla filtreler olmaks z n
kullanmay n. En iyi toz toplama temiz
filtreler ve boş bir toz bölmesiyle
mümkündür.
Filtrelerin değiştirilmesi
Filtrelerin 6 - 9 ayda bir ve y pranma veya
hasar durumunda değiştirilmesi gerekir.
Değiştirme filtreleriniz Black & Decker
sat c n zdan bulunabilir (kat. no. VF30).
Yukar da anlat ld ğ şekilde eski
filtreleri ç kart n.
Yukar da anlat ld ğ şekilde yeni
filtreleri tak n.
Yaşam alanlar n koruma
Ayr biriktirme. Bu ürün normal
ev at klar ile çöpe at lmamal d r.
Black & Decker ürününüz şayet bir gün
değiştirilmesi gerekiyor ise, veya bundan
böyle sizin için kullan lmayacak ise bu
aleti normal ev at klar ile çöpe atmay n.
Bu ürünü ayr bir biriktirme için ay r n.
Kullan lm ş ürünlerin ayr ca
biriktirilmesi ve paketlenmesi
malzemelerin yeniden
dönüşümüne ve yeniden
kullan m na izin vermektedir.
Yeniden dönüşümü olan
malzemelerin yeniden kullan m ,
çevre kirliliğini önlenmesine
yard m etmekte ve ham maddeye
olan talebi indirgemektedir.
Yerel yönetmelikler, yeni bir ürün sat n
ald ğ n z zaman, belediye at k
bölgelerinde veya perakendeciler
taraf ndan evlerden elektrikli aletlerin
ayr olarak biriktirilmesini sağlayabilir.
Black & Decker ürünleri çal şma ömürlerini
tamamlad klar nda, Black & Decker bunlar n
geri kazand r lmas ve biriktirilmesi için
kolayl klar sağlamaktad r. Bu hizmetten
yararlanmak için elinizdeki ürünü, bizim
yerimize ürünleri toplayan yetkili bir
tamir servisine götürün.
TÜRKÇE
Bu k lavuzda belirtilen adresteki yerel
Black & Decker ofisine başvurarak size en
yak n yetkili tamir servisinin yerini
öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak
aşağ daki Internet adresinden,
Black & Decker yetkili tamir servislerinin
listesini ve sat ş sonras hizmet veren
yetkililerin tam detaylar n
öğrenebilirsiniz. www.2helpU.com
Pil (şek. G & H)
NiCd/NiMH
Ürünü kendiniz imha etmek istiyorsan z,
pillerin aşağ da aç klanan şekilde
ç kart lmas ve yerel yönetmeliklere
uygun bir şekilde imha edilmesi gerekir.
Uyar ! Pilin ç kart n önce cihaz n elektrik
kaynağ yla bağlant s n kesiniz.
Tercihen motor durana kadar cihaz
çal şt rarak pili boşalt n.
Toz bölmesini ç kart n (3).
Düz b çak tornavidas kullanarak, pil
kapağ n n aç labilmesi ve
ç kart labilmesi için pil kapağ n (12)
şarj bağlant s n n (9) üzerindeki
çentiğin içine doğru itin.
Pili cihazdan ç kartmak için pil
mahfazas n n tutucular n tutun.
Uçlar k sa devre yapmayacak şekilde
pili düzgünce paketleyin.
Pili servis acentenize veya yerel
yeniden dönüşüm istasyonuna
götürün.
Uyar ! Pil bir kere ç kar ld ktan sonra
yeniden tak lamaz.
Teknik veriler
V2401
V2405
Voltaj
V 2,4
Pil tipi
NiCd/NiMH NiCd/NiMH
Ağ rl k
kg 0,9
V1999
Voltaj
V 2,4
Pil tipi
NiCd
Ağ rl k
kg 0,9
V3601
V3605
3,6
0,9
V4899
V4890C
V4890CN
4,8
NiCd/NiMH
0,9
59

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading