Download Print this page

Svenska - Black & Decker Dustbuster Series Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

SVENSKA

Användningsområde
Black & Decker Dustbuster
för lätt och torr dammsugning.
Produkten är endast avsedd för
hemmabruk.
Säkerhetsanvisningar
Varning! När man använder
uppladdningsbara apparater är det
viktig att man bl.a. följer nedanstående
säkerhetsanvisningar för att minska
risken för brand, batteriläckage,
personskador och materialskador.
Läs bruksanvisningen innan du
använder apparaten.
Apparaten är avsedd för den
användning som beskrivs i denna
bruksanvisning. Använd endast de
tillbehör och tillsatser som
rekommenderas i bruksanvisningen
och katalogerna. Användning av
annat tillbehör eller tillsats, eller
verksamhet som inte rekommenderas
i denna bruksanvisning, kan innebära
risk för personskada.
Behåll bruksanvisningen för framtida
bruk.
Användning av apparaten
Sug inte upp vätskor eller
lättantändligt material med apparaten.
Använd inte apparaten i närheten av
vatten. Sänk aldrig apparaten i vatten.
Dra aldrig i laddarsladden för att ta
ut den ur vägguttaget. Utsätt inte
laddarsladden för värme, olja eller
skarpa kanter.
Efter användning
Ta ur laddarkontakten före rengöring.
När apparaten inte används ska den
förvaras torrt. Se till att barn inte har
tillgång till apparaten.
Kontroll och reparation
Syna apparaten före bruk på skador
eller defekta delar. Kontrollera att
inga delar är trasiga, att strömbrytaren
inte är skadad eller att inget annat
kan inverka på funktionen.
Använd inte apparaten om någon del
är skadad eller defekt.
36
®
är avsedd
Om fel uppstår ska delarna repareras
eller bytas ut av en auktoriserad
Black & Decker serviceverkstad.
Kontrollera regelbundet att
laddarsladden inte är skadad. Byt ut
laddaren om sladden är skadad eller
inte fungerar som den ska.
Försök aldrig att ta bort eller byta ut
andra delar än dem som nämns i
denna bruksanvisning.
Batteri och laddare
Försök aldrig öppna batteriet.
Utsätt inte batteriet för vatten.
Utsätt inte batteriet för eld.
Utsätt inte laddaren för vatten.
Öppna inte laddaren.
Elektrisk säkerhet
Din laddare är avsedd för en specifik
nätspänning. Kontrollera alltid att
nätspänningen överensstämmer med
typskylten. Försök aldrig ersätta
laddningsenheten med en vanlig
nätkontakt.
Symboler på laddaren
Laddaren är dubbelisolerad;
jordledare är således
överflödigt.
Felsäker isolertransformator.
Nätströmmen är elektriskt
separerad från
transformatorutgången.
Laddaren stängs automatiskt av
om omgivningstemperaturen är
för hög. I så fall går laddaren
inte längre att använda.
Apparaten måste kopplas lös
från elnätet och lämnas in hos
en auktoriserad servicepunkt
för reparation.
Laddaren är endast avsedd för
inomhusanvändning.
Läs bruksanvisningen innan du
använder apparaten.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading