Download  Print this page

Güvenlik Talimatlar; Türkçe - Black & Decker Dustbuster Series Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Öngörülen kullanimi
Sahip olduğunuz Black & Decker
Dustbuster® el süpürgesi kuru ve hafif
temizlik işlerinde kullan lmak üzere
tasarlanm şt r.
Bu ürün sadece ev işlerinde kullan m
içindir.
Güvenlik talimatlar
Uyar ! Pille çal şan cihazlar
kullan rken, yang n, pilin akmas ,
yaralanma ve eşyaya gelebilecek
hasar risklerini azaltmak için
aşağ dakileri de içeren temel güvenlik
önlemlerine daima uyulmal d r.
Cihaz kullanmadan önce tüm kullan m
k lavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Bu ürünün kullan m amac bu
kullan m k lavuzunda anlat lm şt r.
Bu kullan m k lavuzunda belirtilen
aksesuarlar n ya da yard mc aletlerin
kullan lmamas veya aletle tavsiye
edilenin d ş ndaki işlemlerin
yap lmas yaralanma riskinin
doğmas na yol açabilir.
Bu kullan m k lavuzunu gelecekteki
kullan mlar için saklay n z.
Cihaz n z n kullan m
Cihaz s v lar ve alev alabilecek
malzemeleri toplamak için
kullanmay n.
Cihaz suyun yak n nda kullanmay n.
Cihaz suya sokmay n.
Şarj prizden ç karmak için hiçbir
zaman şarj telinden çekmeyin. Şarj
telini s caktan, yağdan ve keskin
kenarl cisimlerden uzak tutun.
Kullan mdan sonra
Temizlemeden önce şarj prizden
ç kart n.
Kullan mda olmad ğ nda cihaz kuru
bir yerde muhafaza edilmelidir.
Bu muhafaza alan na çocuklar
girmemelidir.
Cihaz n kontrolü ve tamiri
Kullan mdan önce cihaz n veya
herhangi bir parças n n ar zal olup
olmad ğ n kontrol edin.
TÜRKÇE
Parçalar n çatlak olup olmad ğ n n,
düğmelerinin ar zal olup olmad ğ n n
ve düzgün işlemeyi etkileyecek diğer
şartlar n kontrolünü yap n.
Herhangi bir parças ar zal ysa veya
hatal ysa cihaz kullanmay n.
Ar zal parçalar yetkili tamir
servislerinde tamir edilmeli veya
değiştirilmelidir.
Şarj kablosunu hasara karş düzenli
olarak kontrol edin. Kablo hasarl
veya kusurluysa şarj değiştirin.
Bu kullan m k lavuzunda belirtilen
parçalar n d ş ndaki hiç bir parçay
değiştirmeye veya sökmeye
çal şmay n.
Pil ve şarj
Hiçbir nedenle pili açmaya çal şmay n.
Pili suyla temas ettirmeyin.
Pili ateşe atmay n.
Şarj suyla temas ettirmeyin.
Şarj açmay n.
Elektrik güvenliği
Sahip olduğunuz şarj cihaz sadece belli
bir şebeke voltaj için tasarlanm şt r.
Daima şebeke voltaj n n, adaptörünüzün
üstünde yaz l olan voltajla ayni olmas na
dikkat edin. Şarj cihaz n z normal bir
şebeke prizine yerleştirmeyi hiçbir zaman
denemeyin.
Şarj üzerindeki semboller
Şarj cihaz n z çift izolelidir;
bu nedenle toprak kablosuna
ihtiyaç yoktur.
Ar zaya karş emniyetli izoleli
transformatör. Ana besleme
elektrik olarak transformatör
ç k ş ndan ayr lm şt r.
Çevre s s çok yükselir ise şarj
otomatik olarak kapan r. Sonuç
olarak şarj çal şmaz. Ünitenin
fişi ana şebekeden çekilmeli ve
onar m için bir yetkili servise
götürülmelidir.
57

Advertisement

Table of Contents
loading