Black & Decker GR3400 Original Instructions Manual page 62

Hide thumbs Also See for GR3400:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
DANSK
Funktioner
1. Afbryderdåse
2. Afbryder
3. Låseknap
4. Øverste håndtag
5. Nederste håndtag
6. Græspose
7. Højdejustering
8. Motordæksel
9. Bærehåndtag
Montering
Advarsel! Før montering skal det sikres, at apparatet er
slukket og taget ud af stikkontakten.
Montering af nederste håndtag (fig. B)
Fjern skruerne (14) fra nederste håndtag (5) inden
samling.
Sæt enden af det nederste håndtag (5) ind i de
tilhørende huller i græsslåmaskinen.
Tryk håndtaget ned, så langt det kan komme.
Fastgør håndtaget med skruerne (14).
Montering af øverste håndtag (fig. A)
Kontroller, at løkken (22), der holder ledningen
på plads, er monteret på det øverste håndtag inden
samlingen.
Sæt den nederste håndtagsdel (5) på det øverste
håndtag (4) vha. grebene (12), spændeskiverne (11)
og skruerne (10) som vist.
Fastgøring af motorkablet (fig. C)
Motorkablet skal sættes på vha. ledningsfæsterne.
Sæt det ene fæste (13) på kablet, der fører fra
afbryderdåsen til motoren. Sæt fæstet fast på det
nederste håndtag (5).
Sæt det andet fæste (13) på kablet, der fører fra
afbryderdåsen til motoren. Sæt fæstet fast på det
øverste håndtag (4).
Advarsel! Kontroller, at netledningen er fastgjort vha.
ledningsfæsterne, inden stikket sættes i stikkontakten.
Påsætning af græsposen (fig. D)
Løft flappen (15), og anbring græsposen (6) over
monteringsstederne.
Restrisici
Der kan opstå yderligere restrisici under brugen af værktøjet,
som ikke kan medtages i vedlagte sikkerhedsadvarsler.
Disse risici kan opstå pga. forkert anvendelse, langvarig
brug etc.
62
Selv ved overholdelse af relevante sikkerhedsforskrifter og
anvendelse af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke
undgås. Disse omfatter:
Tilskadekomst forårsaget af berøring af roterende/
bevægelige dele.
Tilskadekomst forårsaget af udskiftning af dele, blade
eller tilbehør.
Tilskadekomst forårsaget af langvarig brug af et
værktøj. Husk at holde pause jævnligt ved brug af et
værktøj i længere tid.
Høreskader.
Sundhedsrisici forårsaget af indånding af støv, der
genereres ved brug af værktøjet (eksempel: Arbejde
med træ, især, eg, bøg og MDF).
Anvendelse
Advarsel! Lad apparatet arbejde i dets eget tempo.
Det må ikke overbelastes.
Justering af klippehøjden (fig. E)
Klippehøjden justeres vha. den midterste mekanisme
til højdejustering.
Advarsel! Tag stikket ud af stikkontakten, og vent, indtil
kniven er holdt op med at rotere, inden der fortsættes.
Indstil hjulen til den ønskede højde vha. håndtaget
til højdejustering (7).
Start og stop
Start
Hold i håndtaget med begge hænder, og vip det
en smule nedad for at hæve apparatets forside.
Blive ved med at trykke på låseknappen (3),
og træk tænd/sluk-kontakten (2) mod dig selv.
Slip låseknappen.
Lad apparatet vende tilbage til arbejdspositionen.
Stop
Sluk for apparatet ved at slippe tænd/sluk-kontakten (2).
Advarsel! Forsøg aldrig at fastlåse en kontakt i tændt
position.
Græsslåning (fig. F og G)
Det anbefales, at græsslåmaskinen anvendes som
beskrevet i dette afsnit, da der derved opnås optimale
resultater og risikoen for at skære netledningen over
reduceres.
Anbring den oprullede netledning på plænen tæt
ved startpunktet (position 1 i fig. F).
Tænd apparatet som beskrevet ovenfor.
Fortsæt som vist i fig. F.
Bevæg dig fra position til position 2.
Drej til højre, og fortsæt mod position 3.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gr3800Gr3810Gr3820Gr3420Gr3410

Table of Contents