Black & Decker GR3400 Original Instructions Manual page 61

Hide thumbs Also See for GR3400:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
hvis nogen del af det er beskadiget eller defekt. Brug
ikke apparatet, hvis afbryderen er defekt. Sørg for at få
beskadigede eller defekte dele repareret eller udskiftet
på et autoriseret værksted.
Kontroller ofte netledningen for beskadigelse. Hvis
netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af et
autoriseret reparationsværksted, så farlige situationer
undgås. Undersøg forlængerledninger regelmæssigt.
Udskrift straks en forlængerledning, hvis den er
beskadiget.
Sørg for, at alle apparatets møtrikker, bolte og skruer er
spændt, så arbejdsforholdene er sikre.
Brug aldrig apparatet uden græspose.
Når apparatet ikke er i brug, skal det opbevares på et
tørt sted. Børn må ikke have adgang til opbevarede
apparater.
Kontroller, at kun den rette type skæretilbehør
anvendes.
Brug kun reservedele og tilbehør, der anbefales af
Black & Decker.
Yderligere sikkerhedsvejledninger for græsslåmaskiner
Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af
personer (herunder børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring
og viden, med mindre det sker under overvågning, eller
der gives instruktion i brugen af apparatet af en person,
der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Børn skal holdes under opsyn, så det sikres, at de ikke
leger med værktøjet.
Hvis netledningen beskadiges, skal den udskiftes af
producenten eller et autoriseret Black & Decker-
værksted, så farlige situationer undgås.
Andres sikkerhed
Dette apparat må ikke bruges af personer (herunder
børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller manglende erfaring og viden, med mindre
det sker under overvågning, eller de vejledes i brugen
af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres
sikkerhed.
Børn skal holdes under opsyn, så det sikres, at de ikke
leger med værktøjet.
Advarselssymboler
Følgende advarselssymboler findes på apparatet.
Læs vejledningen inden brug.
Udsæt ikke apparatet for regn eller høj
luftfugtighed.
Tag stikket ud af stikkontakten, hvis
netledningen er beskadiget eller inden
vedligeholdelse.
Hold andre personer på afstand.
Pas på, kniven er skarp.
Hold netledningen på afstand af kniven.
Kniven fortsætter med at rotere, efter at
maskinen er slukket.
Elektricitet og sikkerhed
Denne maskine er dobbelt isoleret. Derfor er en
jordledning ikke nødvendig. Kontroller altid, at
strømforsyningen svarer til spændingen på
typeskiltet.
Hvis netledningen beskadiges, skal den udskiftes af
producenten eller et autoriseret Black & Decker-
værksted, så farlige situationer undgås.
Den elektriske sikkerhed kan forbedres yderligere ved
brug af en højfølsom 30 mA fejlstrømsafbryder.
Brug af en forlængerledning
Brug altid en godkendt forlængerledning, der er egnet
til dette værktøjs indgangseffekt (se de tekniske data).
Forlængerledningen skal være egnet til udendørs brug og
mærket i overensstemmelse hermed. Der kan bruges en
HO5VV-F-forlængerledning på op til 30 m med et tværsnit
2
på 1,5 mm
, uden at produktets ydeevne forringes. Før brug
skal forlængerledningen inspiceres for tegn på
beskadigelse, slid og ældning. Udskift forlængerledningen,
hvis den er beskadiget eller defekt. Rul ledningen helt ud,
hvis der anvendes en kabeltromle.
DANSK
61

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gr3800Gr3810Gr3820Gr3420Gr3410

Table of Contents