Black & Decker GR3400 Original Instructions Manual page 53

Hide thumbs Also See for GR3400:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
EG-deklaration om överensstämmelse
MASKINDIREKTIV
BULLERFÖRESKRIFTER, UTOMHUS
GR3400, GR3420, GR3410
GR3800, GR3810, GR3820
Black & Decker garanterar att produkterna som beskrivs
under "Tekniska data" uppfyller:
2006/42/EG, EN60335-1, EN60335-2-77
2000/14/EC, Gräsklippare, L < 50cm Annex VI,
SNCH, 11, route de Luxembourg L-5230 Sandweiler,
Luxembourg
Anmält organ, ID-nr: 0499
Den akustiska effekten enligt 2000/14/EG (Artikel 13,
Annex III, L < 50cm):
(uppmätt ljudnivå) 91.75 dB(A)
L
WA
osäkerhet (K) 3 dB(A)
L
(garanterad ljudnivå) 93 dB(A)
WA
osäkerhet (K) 3 dB(A)
De här produkterna överensstämmer även med direktivet
2004/108/EG. Mer information får du genom att kontakta
Black & Decker på följande address eller titta i slutet av
bruksanvisningen.
Undertecknad är ansvarig för sammanställningen av
tekniska data och gör denna försäkran för Black & Decker.
Kevin Hewitt
Vice-President Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Storbritannien
28-10-2010
Garanti
Black & Decker garanterar att produkten är fri från material-
och/eller fabrikationsfel vid leverans till kund. Garantin gäller
utöver konsumentens rättigheter enligt lag och påverkar inte
dessa. Garantin gäller inom medlemsstaterna i Europeiska
Unionen och i det Europeiska Frihandelsområdet.
Om en Black & Decker-produkt går sönder på grund av
material- och/eller fabrikationsfel eller brister i
överensstämmelse med specifikationen, inom 24 månader
från köpet, åtar sig Black & Decker att reparera eller byta ut
produkten med minsta besvär för kunden, förutom om:
Produkten har använts i kommersiellt, yrkesmässigt
eller uthyrningssyfte.
Produkten har utsatts för felaktig användning eller
skötsel.
Produkten har skadats av främmande föremål, ämnen
eller genom olyckshändelse.
Reparation har utförts av någon annan än en
auktoriserad Black & Decker-verkstad.
För att utnyttja garantin skall produkten och inköpskvittot
lämnas till återförsäljaren eller till en auktoriserad verkstad
senast 2 månader efter det att felet har upptäckts. För
information om närmaste auktoriserad verkstad, kontakta
det lokala Black & Decker-kontoret på den adress som är
angiven i bruksanvisningen. En lista på alla auktoriserade
verkstäder samt servicevillkor finns även tillgängliga på
Internet:
www.2helpU.com
Besök vår webbplats www.blackanddecker.se för att
registrera din nya Black & Decker-produkt samt för att
erhålla information om nya produkter och
specialerbjudanden. Vidare information om märket Black &
Decker och vårt produktsortiment finns på
www.blackanddecker.se.
SVENSKA
53

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gr3800Gr3810Gr3820Gr3420Gr3410

Table of Contents