Svenska (Översättning Av Originalanvisningarna) - Black & Decker GR3400 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for GR3400:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
SVENSKA
Användningsområde
Svenska
Denna gräsklippare från Black & Decker är konstruerad för
gräsklippning. Redskapet är endast avsett som
konsumentredskap.
Säkerhetsinstruktioner
Varning! För att förhindra brand, elektriska stötar och
personskador ska grundläggande säkerhetsföreskrifter,
inklusive de som följer, alltid följas vid användning av
nätdrivna apparater.
Läs hela den här bruksanvisningen noggrant innan du
börjar använda apparaten.
Ta reda på hur man stänger av apparaten innan du
använder den, om en nödsituation skulle uppstå.
Behåll bruksanvisningen för framtida referens.
Innan du börjar använda apparaten
Läs de här anvisningarna noggrant. Bekanta dig med
reglagen och ta reda på hur apparaten ska användas.
Låt inte barn eller personer som inte har läst dessa
instruktioner använda apparaten. Det kan finnas lokala
bestämmelser gällande åldersgräns för användaren.
Använd inte apparaten i närheten av andra människor
(främst barn) eller husdjur.
Användaren ansvarar för olyckor och risker som andra
människor eller deras egendom utsätts för.
Förberedelser
Bär kraftiga skor eller stövlar för att skydda dina fötter.
Var inte barfota och bär inte sandaler med öppen tå när
du använder apparaten. Bär långbyxor för att skydda
dina ben.
Bär alltid skyddsglasögon när du använder verktyget.
Använd ansikts- eller dammask när du arbetar i
dammiga miljöer. Om ljudnivån är så hög att det stör ska
hörselskydd användas.
Förebygg risken för elektriska stötar. Undvik
kroppskontakt med jordade ytor (t.ex. metallräcken,
lyktstolpar m.m.).
Innan du använder redskapet ska du se efter så att
skärbladet, skärbladsmuttern och skärenheten inte är
slitna eller skadade. Se till att skärbladsmuttern är
ordentligt åtskruvad.
Innan du börjar arbeta ska du se till att det område som
ska klippas är fritt från grenar, stenar, ledningar och
andra föremål.
Användning
Använd inte apparaten om skydd eller skyddsplåtar är
trasiga eller om säkerhetsanordningarna, t.ex. avvisare
och/eller gräsuppsamlare, inte är monterade.
48
Använd endast apparaten i dagsljus eller i tillräcklig
artificiell belysning.
Utsätt inte apparaten för regn. Använd inte apparaten
när det är fuktigt eller vått. Apparaten ska helst inte
användas i vått gräs.
Se till så att du har ett bra fotfäste och var särskilt
försiktig när marken sluttar. Tänk på att nyklippt gräs är
fuktigt och halt. Använd inte apparaten på branta
sluttningar.
Arbeta tvärs över sluttningar, inte upp och ner. Var
mycket försiktig när du byter riktning vid arbete på
sluttningar.
Spring inte när du använder apparaten. Dra inte
apparaten mot dig och gå inte baklänges med den.
Följ anvisningarna när du startar redskapet och se till att
inte ha fötterna i närheten av skärbladet.
Tippa inte apparaten när du ska starta den, om det inte
är en apparat som måste tippas för att kunna startas.
Om så är fallet ska du inte tippa apparaten mer än
nödvändigt och endast lyfta den del som pekar bort från
användaren. Se till så att båda händerna är i rätt läge för
användning innan du sätter tillbaka apparaten på
marken.
Om du måste tippa redskapet för att kunna föra det över
ytor som inte består av gräs, eller transportera det till
eller från området som ska klippas, ska du först stänga
av redskapet och vänta tills skärbladet har slutat rotera.
Lyft eller bär inte redskapet förrän skärbladet helt har
slutat rotera.
Håll händer och fötter borta från skärbladet. Håll inte
händer eller fötter i närheten av eller under roterande
delar.
Stå aldrig framför utmatningsöppningarna.
Stäng av apparaten, dra ut elsladden och försäkra dig
om att inga delar roterar om du ska lämna apparaten
oövervakad, samt när du byter, rengör eller inspekterar
den eller tar bort föremål som ligger i vägen.
Stäng av apparaten och dra ut elsladden om apparaten
börjar vibrera ovanligt mycket eller om du stöter på ett
främmande föremål. Kontrollera om apparaten är
skadad.
Var noga med att hålla nätsladden borta från
skärbladet. Håll hela tiden reda på var sladden befinner
sig.
Motorn fortsätter att köra några sekunder efter att
redskapet har stängts av. Försök aldrig tvinga
skärbladet att stanna.
Underhåll och förvaring
Kontrollera att apparaten är hel och att inga delar är
skadade innan du använder den. Kontrollera att rörliga
komponenter fungerar felfritt och inte kärvar, att inga

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gr3800Gr3810Gr3820Gr3420Gr3410

Table of Contents